Bazı Emeklilere Ömür Boyu Kamu Konutu Tahsisi

Yıl: 1 Sayı: 5
Mayıs 1998

< önceki

 
 
Atilla İNAN
 
BAZI EMEKLİLERE ÖMÜR BOYU KAMU KONUTU TAHSİSİ


            Giriş
            3 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazete’de  yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarından emekliye ayrılmış olanlara ve müsteşarlıktan emekliye ayrılanlara özel tahsisli niteliğinde olmak üzere ömür boyu kamu konutlarından yararlanma olanağı sağlanmıştır. Ardından 21 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede aynı yönetmelikte bir değişiklik daha yapılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından emekliye ayrılanlara da aynı olanak verilmiştir. Bu yazımızda değinilen görevlerde çalışmış emeklilere kamu konutu tahsis edilip edilmeyeceği mevcut kurallar gözönünde tutularak açıklanmaya çalışılacaktır. 

            A- Yönetmeliğe Dayanarak Emeklilere Konut Tahsisi Yapılabilir mi ?
            Bütün çağdaş hukuk düzeninde kabul gören “bütçe hakkı” anlayışına göre Devlet tarafından toplanacak gelirlerin ve yapılacak harcamaların bir yasal dayanağı olması gerekir. Oysa emeklilerin kamu konutlarından yaralanabilmesine hukuk düzenimizde izin veren hiçbir kural bulunmamaktadır. Böyle bir olanağın yasal bir dayanak olmaksızın yönetmelik değişikliğiyle sağlanması olanaksızdır.

            B- Bazı Emeklilere Konut Tahsisinin Kamu Konutları Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
            Değişiklik yapılarak bazı emeklilere kamu konutu tahsisi yapılmasını düzenleyen Kamu Konutları Yönetmeliğinin dayanağı 9 Kasım 1983 tarihli Kamu Konutları Kanunudur. Kamu Konutları Kanununun 2 inci maddesi bazı kamu kurumlarını sayarak bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarının yasa kapsamına girdiğini düzenlemiştir. Bir başka deyişle hem kamu kurumları hem de söz konusu kamu kurumlarının personeli olma koşulu birarada aranmaktadır. Oysa emekliye ayrılan bir kimsenin kurumuyla hukuki bir bağı kalmadığı gibi o kurumların çalışan personeli sayılması da mümkün değildir.

            Yasanın konut türleri ve oturma sürelerini düzenleyen maddelerinde de “makam ve rutbe sahipleri”,”görev veya hizmetin devamı süresi” gibi ifadeler kullanılarak görevle organik bir bağ kurulmuştur.

            C - Kamu Konutları Yönetmeliği Açısından Durumun Değerlendirilmesi
            Kamu konutları Yönetmeliğinin amaç başlığını taşıyan 1 inci maddesi açıkça “2946 sayılı Kamu Konutları Kanununu 2 inci maddesinde belirtilen kurum personeli” sözünü kullanarak yasada olduğu gibi belirli kurumlarda çalışıyor olma şartını öngörülmüştür.

            Ayrıca söz konusu emeklilere tahsis edilen özel tahsisli konutların tanımı yapılırken “temsil özelliği olan makam ve rutbe sahibi olma” şartı tekrarlanmıştır. Yasada ve yönetmelikte böylesine engelleyici hükümler varken temsil özelliği olmayan makam ve rutbeyle ilgisi kalmamış kimselere kamu konutu tahsisi yasalara aykırıdır.

            Ayrıca Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi hükümlerinde; mali hüküm içeren yönetmelikler ve değişikliklerinin Sayıştay’ın istişari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe girebileceği öngörülmüşken söz konusu Kamu Konutları Yönetmeliği değişikliklerinin Sayıştay’ın görüşü alınmadan yayınlandığı görülmüştür.

            Sonuç
            Kamu konutlarının kaldırılıp kaldırılmaması tartışmalarının yapıldığı bir ortamda kamu çalışanlardan öte emeklilere ve ömür boyu kamu konutu tahsisi yadırgatıcı olmuştur. Mevcut kurallara göre konut tahsisi için yönetmeliğe hüküm konulması yeterli değildir. Çünkü söz konusu Yönetmeliğin dayanağı olan Yasa ve bizzat söz konusu Yönetmeliğin diğer hükümleri emeklilere konut tahsisine izin vermemektedir.

            Yasalara aykırı olarak açılan bu gediğin en kısa zamanda kapanması gerekir. Çünkü bir ay geçmeden konut tahsisi yapılan emekliler zinciri artmaya başlamıştır.

            Yasalara aykırı olarak hazineyi zarara sokan bu Yönetmelik değişikliğinin, hazine çıkarlarının bekçisi olan Sayıştay’ın bir raporla T.B.M.M. ye ve topluma duyurması beklenir.
                                                                                                            Atilla İNAN
                                                                                                    Sayıştay Uzman Denetçisi
                                                                                                                YMM