Damga Vergisi Oranları

Yıl: 2 Sayı: 1
Ocak 1999

< önceki

 
 

 

Mahmut BAŞAR


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarları
        22/12/2000 Tarihli ve 24268 Sayılı Resmi Gazete 

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında. "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10,000.- lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 540,867,600,000.- lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

            Bakanlığımızca 2000 yılı için yeniden değerleme oranı %56.0 (Ellialtı virgül sıfır) olarak tespit edilmiş ve 288 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 37 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2001 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

            Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yukarıda sözü edilen 37 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2001 tarihinden itibaren 843,753,450,000.- Türk Lirası olmuştur.

            Tebliğ olunur.

           (1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (2) 08/12/2000 tarihli ve 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (3) 16/12/1999 tarihli ve 23908 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

    I. Akitlerle ilgili kağıtlar:
    1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler:
    a) Belli parayı ihtiva edenler                                (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                             (1,910,000.- TL.)
    c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)                                            (Binde 1,5)
    d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı
mukavelenameleri                                                  (600,000.- TL.)
    2. Teklifnameler:                                             (600,000.- TL.)
    3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket
mukavelenameleri:
    İlk 100 milyon lira için                                                              (Binde 15)
    Sonra gelen 100 milyon lira için                              (Binde 11,25)
    200 milyon liranın yukarısı için                              (Binde 7,5)
    (Vergi miktarı 13,355,370,000.- lirayı aşamaz.)
    Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa
yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden
nazara alınır.
    4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:
    a) Belli parayı ihtiva edenler                                 (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                              (1,910,000.- TL.)
    c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım
satımı ile ilgili rehin senetleri                                  (600,000.- TL.)
    5. Tahkimnameler ve sulhnameler:
    a) Belli parayı ihtiva edenler                                 (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                              (5,280,000.- TL.)
    6. Fesihnameler:
    a) Belli Parayı ihtiva edenler veya belli parayı               (Binde 1,5)
ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
    b) Diğerleri                                                   (1,910,000.- TL.)

    II. Kararlar ve mazbatalar:
    1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
    a) Belli parayı ihtiva edenler                                  (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                               (4,920,000.- TL.)
    2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan
daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü
ihale kararları:                                                    (Binde 4,5)

    III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:
    1. Ticari ve mütedavil senetler:
    a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent)
Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen
senetler (Çekler hariç)                                             (Binde 7,5)
    b) Emtia senetleri:
    1. Resepise (Makbuz senedi)                                     (1,910,000.- TL.)
    2. Varant (Rehin senedi)                                        (1,100,000.- TL.)
    3. İyda senedi                                                  (320,000.- TL.)
    4. Taşıma senedi                                                (90,000.- TL.)
    c) Konşimentolar                                                (1,100,000.- TL.)
    d) Deniz ödüncü senedi                                          (Binde 7,5)
    e) İpotekli borç senedi, irat senedi                            (Binde 7,5)
    2. Ticari belgeler:
    a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)
    b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları                     (Binde 4,5)
    c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                              (1,910,000.- TL.)
    d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve
bankalara ibraz edilenler):
    1. Bilançolar                                                   (3,960,000.- TL.)
    2. Kar ve zarar cetvelleri                                      (1,910,000.- TL.)
    3. İşletme hesabı hulasaları                                    (1,910,000.- TL.)
    e) Barnameler                                                   (240,000.- TL.)
    f) Tasdikli manifesto nüshaları                                 (930,000.- TL.)
    g) Ordinolar                                                    (140,000.- TL.)
    h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,
irsal, teslim ve tahsil emirleri                                    (140,000.- TL.)
    IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:
    1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve
mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):
    (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a, b, c, d, e, f
fıkraları kaldırılmıştır.)
    g) Avans makbuzları                                             (Binde 7,5)
    h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi
dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler
hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere
ait nüshaları                                                       (Binde 7,5)
    ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı
alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar           (Binde 6)
    j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler                                                (Binde 6)
    k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar                                   (Binde 6)
    2. Beyannameler:
    a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için               (140,000.- TL.)
    b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen
diğer beyannameler:
    1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri                           (930,000.- TL.)
    2. Kurumlar vergisi beyannameleri                               (1,910,000.- TL.)
    3. Muhtasar beyannameler                                        (600,000.- TL.)
    4. Diğerleri                                                    (140,000.- TL.)
    3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:
    a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) (4369 sayılı Kanunun 81/H
maddesiyle değişik mükerrer 30 uncu madde hükmüne göre bugün
için uygulama olanağı bulunmamakla birlikte söz konusu miktarın
yeniden değerleme oranında artırılması sonucu ulaşılacak rakam
10,000.- TL. sınırına ulaştığında dikkate alınacaktır.)              (8,700.- TL.)
    b) 3,000.- liraya kadar olanlar (3,000 dahil)                    (140,000.- TL.)
    c) 3,000.- liradan yukarı olanlar                                (240,000.- TL.)
    4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (200,000) liradan fazla
maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri:                           (140,000.- TL.)
    5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)