Beyhan MARŞAP  

Yrd.Doç.Dr. Beyhan MARŞAP
 
 
 
A. KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI
Beyhan MARŞAP
DOĞUM YERİ VE YILI
Kırşehir – 1964
MEDENİ DURUMU
Evli, iki çocuklu
YABANCI DİL
İngilizce
B. EĞİTİM ve KARİYER
ORTA ÖĞRENİM
Ankara Kız Lisesi – 1981
YÜKSEK ÖĞRENİM
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İşletme - Muhasebe Bölümü – 1986
YÜKSEK LİSANS
Gazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - Finansman Bilim Dalı – 1989
DOKTORA
Gazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - Finansman Bilim Dalı – 1995
YURTDIŞI EĞİTİM
1991 yılında Dünya Bankası II.Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında İngiltere Blackpool and Field College ‘da yabancı dil geliştirme ve muhasebe eğitimi - öğretimi konusunda 9 aylık eğitim programına katılmıştır.
D. GÖREV YAPTIĞI KURUM
1987 – 1996
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
1996 -
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Yardımcı Doçent
E. VERDİĞİ DERSLER
Genel Muhasebe, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Yönetim Muhasebesi, Banka Muhasebesi, BilgisayarDestekli Muhasebe
F. İDARİ GÖREV
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği1997-2000Muhasebe Bölümü Bölüm Başkan yardımcılığı 1997 – 1999Muhasebe Bölümü Bölüm Başkan vekili 1999 – 2000Muhasebe Böl.Muhasebe - Finansman ABD Başkanı 1999-
G. ÇALIŞILAN KONULAR
TEZLER
YÜKSEK LİSANS
“ Türkiye’ki Holding İşletmelerinde Muhasebe Sorunları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.
DOKTORA
“ Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmini Açısından Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
MAKALELER
Mevlüt Karakaya, Beyhan Marşap
“Ticarive Vergiye Tabi Karın (Mali Kar) Geçici Olarak Farklılaştırılmasına Neden Olan Yenileme Fonu Uygulamasının Muhasebeleştirilmesi “ Maliye Postası, yıl: 16, sayı: 359, 15 Ağustos 1995.
Beyhan Marşap
“ Muhasebe Mesleği, Fonksiyonları ve Meslek Mensuplarının Nitelikleri”Yaklaşım, yıl:4, sayı: 37, Ocak 1996.
Beyhan Marşap
“ Uluslararası Yatırımlarda Sermaye Bütçelemesi ve Karşılaşılan Riskler” G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 4, Haziran 1996.
Orhan Sevilengül, Beyhan Marşap
Muhasebe Mesleğinde İş Tatmini” Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Bülteni, sayı: 6, Nisan 1997.
Beyhan Marşap, Ganite Kurt
“ Muhasebe Standartlarının Farklı Eğitim Düzeylerinde Müfredatve Kapsam Açısından İncelenmesi ve Bir Model Önerisi” Ticaret ve TurizmEğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 1, yıl: 1998.
Beyhan Marşap
“Muhasebe Çıkışlı Meslek Dersleri Öğretmenlerininİş Tatmini Üzerinde Yaş ve Mesleki Deneyim Süresinin Etkisi” Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 2, yıl: 1999.
Beyhan Marşap
“ Kamu Çıkarının Korunmasında Muhasebecinin Mesleki Sorumluluğu ve Bu Sorumluluğun Yerine Getirilmesinde Sınırlayıcı Faktörler” Muhasebe Bilim DünyasıDergisi, cilt: 1, sayı: 1,Mart 1999.
Beyhan Marşap
“ Franchising İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt: 1, sayı: 3,Eylül 1999.
Beyhan Marşap
“ Finansal Kiralama İşlemlerinin Mali Tablolarda Gösterilmesi ve Analizi” Muhasebe BilimDünyasıDergisi, cilt: 1, sayı: 4,Aralık 1999.
Beyhan Marşap
“ Bir Finansman Aracı Olarak Barter Sistemi ve Muhasebeleştirilmesi” Muhasebe BilimDünyasıDergisi, cilt: 3, sayı: 1, Mart2001.
BİLDİRİLER
Yıldız Akbulut, Beyhan Marşap
“ Muhasebe Eğitiminde Eğitim Teknolojisi Araçlarının Kullanımı” “Muhasebe Eğitiminde Yeni Boyutlar” Türkiye XIV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 31 Ekim - 4 Kasım 1995, Kemer - Antalya.
Mevlüt Karakaya, Beyhan Marşap, Ganite Kurt
“ Meslek Yüksek Okullarında Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Bir Model Önerisi” “21.yüzyılda Doğru Meslek Yüksek Okullarının Yeniden Yapılanması” Konulu Uluslararası Sempozyum, 22-23 Mayıs 1996, Çankırı.
Beyhan Marşap, Ganite Kurt
“ Yüksek Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Program ve Öğretim Üyeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler” Türkiye XV. MuhasebeEğitimi Sempozyumu, 13 - 17 Kasım 1996, Side - Antalya.
Beyhan Marşap
“ TMS 14: Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi” MÖDAV Konferansları, 17 – 19 Nisan 2001, Erzurum.
ARAŞTIRMA PROJESİ
Emine Orhaner, Beyhan Marşap, Sezer Korkmaz, Ganite Kurt: “ Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Başarılarını Etkileyen Faktörler” G.Ü. Araştırma ve Fon Saymanlığı, TTEF 10/97-02, Ankara, 1998.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDEKİ YÖNTEM FARKLILIKLARININ FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ