Çetin DOĞAN

 

Doç. Dr. ÇETİN DOĞAN

 ÖZGEÇMİŞ (05.05.2004)

 

1. KİŞİSEL BİLGİLER

 

- Adı                                       : Çetin DOĞAN

- Adres                                   : İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat    Bölümü Öğretim Üyesi, 44069 MALATYA

- Doğum Tarihi                      : 28.01.1964

- Doğum Yeri                         : Hekimhan, Malatya

- Medeni Durumu                  : Evli

 

2.  ÖĞRENİM DURUMU

 

- 1986                                    : Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden mezun

- 1987                                    : İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F.’de Araştırma Görevlisi

- 1989                                    : Nottingham Üniversitesi Dil Bölümünde Dil Eğitimi

- 1993                                    : Ph.D. Bradfort Üniversitesi, İngiltere. (Evaluation of Turkish Privatisation Policies, Department of Industrial Technology, University of Bradfort, 1993).

 

3. ÇALIŞMA DURUMU

 

- Mart 1994                           Yardımcı Doçent İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, İktisat Politikası Anabilim Dalı.

- 06.03.1994                         Doçentlik Dil Sınavını geçtim.

- 01.11.1999                         Doçent İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, İktisat Politikası Anabilim Dalı.

 

4. EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 

A.    İnönü Üniversitesi’nde Lisansta tarafımdan yürütülmüş dersler

-        Makro İktisat

-        Mikro İktisat

-        İktisada Giriş I, II

-        Para ve Kredi Teorisi

-        Para ve Kredi Politikası

-        Para ve Banka

B.    Sosyal Bilimler Enstitüsü

-        Uzmanlık alanımla ilgili dersler

-        Tez danışmanlıkları

C.   Kurul Üyelikleri

-        Yardımcı Doçent Temsilcisi: İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyesi

-        Doçent Temsilcisi: İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu(devam etmekte)

 

5. YAYINLAR LİSTESİ

 

1. Evaluation of Turkish Privatisation Policies, Ph.D., University of Bradfort, UK, 1993.

2. Türkiye’de Enflasyonu Önlemede Para Politikalarının Etkinliği, Doçentlik Sunuş Tezi,     Mayıs 1998.

3. Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Açısından Bir Değerlendirmesi, I. Liberal İktisatçılar Kongresi’nde sunulmuştur, 29-30 Nisan 2000.

4.  “Enflasyonla Mücadelede Kur Rejimi Tercihi” (Ortak), Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:39,11. Sayı, Kasım 2002, s.5-26.

5. “Yüksek Enflasyonun Dinamikleri ve Türkiye İçin Bir Çözümlemesi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 35, Sayı: 3, Mart 1998, s:29-46.

6. “Fiyat İstikrarı Sorunu İçin Merkez Bankası Eksenli Çözüm Önerileri: Optimal Enflasyon Hedeflemesi, Döviz Kuru Hedeflemesi, Döviz Kuru Rejimi ve Para Kurulu”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:35, Ağustos 1988

7. “Evaluating Privatisation Policies in Turkey”, The International Journal of Public Sector Management, Volume 7, Number 1, 1994, UK, s.15-24.

8. “Dolar 1 Milyon TL Olursa ... Döviz Piyasasındaki İstikrarsızlığın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Tahlil” (Ortak), İktisat, İşletme ve Finans, 130. Sayı, Ocak 1997, s.28-34, Ankara.

9. “KİT Yönetiminin İktisat Politikası Açısından Bir Değerlendirilmesi”, Kamu Girişimciliği Dünyada ve Türkiye’de Geçmişi, Geleceği ve Bugünü Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, 6-8 Ekim 1997, İstanbul, s.416-424.

10. “İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi İle Serbest Bölgelerin Uzlaştırılması: Yeni Hong Kong Deneyimi”, 7. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi DEÜ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, 20-22 Ekim 1997, 1. Kitap, s.94-100.

11. “Fransa’da Özelleştirme (Statü ve Genel Görünüm)”, MAGİAD Akademik Araştırmalar, Sayı:1, 1995, s.53-56, Michel Develle’den Tercüme.

12. “Özelleştirme Sonrası Statü Değişikliği ve Performans Analizi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:34, Sayı:8, Ağustos 1997, s.35-49.

13. “Doğal Kaynaklardaki İsrafı Enazlama Anlayışı ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi Teorik Bir Yaklaşım” (Ortak), Doğal Kaynak Kullanımında Alternatif Yöntemler Yeni Yaklaşımlar, Marmara Üniversitesi Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi ve Friedrick-Neumann Vakfı, Moderatör: Vural Fuat Savaş, 1997, Ankara, s.171-183.

14. “Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Reformcu Bir Yaklaşım”, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 21. Yüzyıla Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu 7-9 Mayıs 1997, Ankara.

15. “Türkiye’de İktisat Öğretimi Üzerine Felsefi Bir Tartışma” (Ortak), Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi Bildiriler/Müzakereler, 23-26 Ekim 1996, Van, s.101-110.

16. “’Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi’ ile İlgili İzlenimler” (Ortak), Cumhuriyet Bilim ve Teknik eki, Sayı:504, s.9.

17. “Yüksek Öğretimde Etkinlik ve Ölçülmesi Üzerine Bir Tartışma”, Bu bildiri Üçüncü Üniversite Kurultayına sunulmuştur. Aralık 1996, İzmir. Bildiri Kurultay kitabında yer almıştır.

 

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ