Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ

 
 

  
         Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ 

Işyeri Adresi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Muğla Universitesi

Türkiye

Tel: 90-(252) 223 80 07

Fax: 90-(252) 223 80 04

E-mail: edip@mu.edu.tr

Ev Adresi: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Lojmnanları

16/9 MUĞLA

Tel: 90-(252) 212 77 52

Doğum Tarihi: Ekim,14, 1962

Vatandaşlık: T.C

Medeni Durum: Evli ve İki çocuk Babası

 

EĞİTİM:

Doktora:. Eylül,1991, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yüksek Lisans: Şubat 1986, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Lisans: Haziran, 1983, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla İşletmecilik Y.O Muğla .

Lise,Temmuz 1979, Şehit Mehmet Gönenç Lisesi, Bandırma.

 

ÇALIŞMA YAŞAMI:

Doçent, Muğla Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü,Muğla, 11 Kasım 1998 den Bu Yana.

Yardımcı Doçent, Muğla Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü,Muğla, 1991-1998

Araştırma Görevlisi,Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF,Muğla İşletmecilik Y.O,1985-1991

Pazarlama Bölümü Yönetici Asistanı,The Coca-Cola Export Company,1983-1985,İzmir,

 

YÖNETİCİLİK GÖREVLERİ:

1.Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F Dekan Yardımcılığı (Mart 1997 – Ekim 2001)

2.Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcililiği Yüksek Okulu Müdürlüğü (Ekim 2001- Aralık 2002

3.Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Kuruluğu Üyeliği 1998-.....

 

YAYINLAR:

BİLDİRİLER:

1.”Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında İş Tatmini ve Muğla İli Örneği”Örgütlerde İnsan Davranışlarının Yönetimi Sempozyumu,Bildiriler Kitabı,Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları:2s:103,1998

Bu çalışmada Maslow ve Herzberg’in Kuramlarından yola çıkılarak, güdüleme ve iş doyumunu etkilediği belirtilen bazı faktörlerin kamu ve özel sektör banka çalışanları tarafından ne derece önemli görüldükleri araştırılmıştır. Ampirik bir çalışmadır.

2.”Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi, Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi” Marmaris İlçesi Örneği,II.Turizm Şurası,2002

Araştırmada TKY-örgüt kültürü ve liderlik ilişkisi araştırılmıştır. Daha sonra konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen bir alan araştırmasına yer verilmiştir.Turizm sektöründe TKY nin başarılı olabilmesi için örgüt kültürlerini insan odaklı, girişimciliği, yaratıcılığı teşvik eden ve yeniliklere açık olma gibi özelliklere sahip olacak şekilde değiştirilebilen yöneticilere ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.

3.“Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Hizmet İçi Eğitime Bakış Açıları(Marmaris Örneği),Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferansı ,11 – 13 Aralık 2002, Tebliğler Kitabı,Ankara,ss:427-444

Bu araştırmanın amacı, turizm sektöründe faaliyette bulunan otel işletmeleri açısından hizmetiçi eğitim konusunu irdelemek ve otel yöneticilerinin hizmetiçi eğitime bakış açılarını ortaya koymaktır. Alan araştırması içeren bir araştırmadır. Araştırma sonucunda yöneticilerin konuya önem verdikleri fakat uygulamada eksik kaldıkları vurgulanmıştır.

4."Bir Rekabet Aracı Olarak İşgören Performansını Değerleme Ve K.İ.T'ler İçin A.B Uyumlu bir Model Önerisi" Muğla Üniv.İİBF ve Rekabet Kurulunca Düzenlenen Rekabet: Düzenlemeler ve Politikalar konulu Cumhuriyetin 80. Yılı Etkinlikleri Kapsamındaki Seminer,26/09/2003,Muğla

Bu çalışmanın amacı K.İ.T’ler için A.B ile uyumlu bir performans değerlendşrme modeli önerisi geliştirmektir. T.E.D.A.Ş Muğla müessese müdürlüğünde gerçekleştirilen pilot uygulama kapsamındaki çalışanlara yönelik tutum araştırmasının sonuçlarına yer verilmiştir.

 

MAKALELER:

ULUSLARARASI STATÜLÜ DERGİLER

1."An İnvestigation İn To Maintaining Quality Culture İn Four And Five Star Hotels İn The South Agean Coast,Turkey"(E.Gavcar İle beraber),Tourısm Analysıs,Vol:8,Number:1,2003

Güney Ege’de faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı 31 otel işletmesinde kalite kültürünün geliştirilmesinde etkili olan faktörlerin araştırılmasına yönelik bir çalışmadır. Araştırmada ampirik bulgular üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

2. “Where Are We At Motivation” ”Güdülemenin Neresindeyiz”İktisat,İşletme ve Finans Dergisi,Ağustos,ss.57-64 1998

Bu araştırmada Maslow ve Herzberg’in güdülemeye ilişkin kuramlarından yola çıkılarak, güdüleme ve iş doyumunu etkilediği belirtilen bazı faktörlerin çalışanlar tarafından ne derece önemli görüldükleri araştırılmıştır. Bir K:İ.T çalışanlarına uygulanan alan araştırmasını içermektedir. Sonuçta ücretin önemli bir güdeliyici faktör olduğu anlaşılmıştır.

3. “Quality Culture At Tourısm sector And A Field Study ın South Agean Beachs””Turizm Sektöründe Kalite Kültürü ve Güney Ege Sahilleri Örneği”İktisat ,İşletme ve Finans Dergisi,ss,56-66,Ağustos,1998

Bu araştırmada Güney Ege sahillerinde faaliyet gösteren 31 turistik otelin yöneticilerine ve 389 yabancı turiste yapılan anketlerin verileri değerlendirilmiştir.

4. “Job Satisfaction And Motivation Among The Academic Staff In Universities A case Study Based On A Sample Academic At The Faculty Of Economic And Administrative Sciences Of The Mugla Uni., Turkey ”Üniversite Öğretim Elemanlarında İş Tatmini ve Muğla Üniversitesi Örneği”İktisat,İşletme ve Finans Dergisi,Ağustos,2002

Muğla Üniversitesi İİBF de çalışan öğretim elemanlarının güdüleme ve iş doyumuna etki eden faktörlere ilişkin bir araştırmadır. Araştırma 34 öğretim elemanına anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Genel iş doyumunu etkileyen en önemli faktörün amirin tutum ve davranışları olduğu anlaşılmıştır.

5. “Practise About Human Resource In The Hotel Industry In Marmaris And Içmeler” ”Otel işletmelerinde İnsan Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar”İktisat,İşletme ve Finans Dergisi,sayı 184,ss.18-24,2001

Bu çalışmada Marmaris’teki otel işletmelerinin İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin uygulamaları incelenmiştir. Araştırmada turizm işletmelerinin önemli personel sorunlarının olduğu saptanmıştır.

6. “ Human Resources Management Practices In Large Manaufacturing Firms ”Büyük Ölçekli Endüstri İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi”İktisat,İşletme veFinans Dergisi Sayı:160,ss:18-27,1999

İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışına geçiş yapan işletmelerde faaliyetler açısından ne gibi değişikliklerin yaşandığını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Rnek kapsamındaki işletmelerde insan kaynakları yönetimine geçişle planlama, seçme ve yerleştirme, eğitim, motivasyon ve performans değerleme faaliyetlerinde gelişmeler yaşandığı görülmüştür.

7. “Job Values And A Field Study” ”Çalışanların İş Değerleri Ve Bir Uygulama"İktisat İşletme ve Finans Dergisi,Ağustos,2003

Bu çalışmanın amacı çalışanların iş değertleri konusunda Muğla ilinde gerçekleştirilen bir alan araştırması yardımıyla değerlendirmeler yapmaktır. Araştırma T.E.D.A.Ş Muğla müessese müdürlüğü ile Gökova Telekom Müdürlüğünde 71 denek üzerinde gerçekleştirilmiştir.

8. ."Dıscipline Concept In Public And Prıvate Sector Employers A Field Study In The Mugla City” "Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında Disiplin Anlayışı: Muğla İli Örneği", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi,Ekim ,Eksayı,1999,ss.4-19

Bu araştırmada disipline yönelik kutamsal bir inceleme yapılarak, Muğla’da faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan toplam 96 personele yapılan anketin verileri değerlendirilmiştir.

9. “Team Working In Banking Employers And A Field Study In Mugla City” (Banka Çalışanlarında Ekip Çalışması Muğla İli Örneği), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, (Baskıda)

Bu çalışma ekip çalışmasının bankacılık sektöründeki uygulanabilirliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada banka çalışanlarının ekip çalışmasına yatkın olduğu, ancak krizler nedeniyle uygulanabilirlik derecesinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

10.“Economic Crisis And Motivation In Banking Sector And A field Study In Mugla City”, (Ekonomik Kriz Ve Bankacılık Sektöründe Motivasyon Muğla Örneği)”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, (Baskıda)

Bu çalışma ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin banka çalışanlarının motivasyon düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 70 kamu ve özel banka çalışanına uygulanmıştır. Kriz ortamlarında bankalardaki çalışanların motivasyonunu etkileyen en önemli etkenin “işten çıkarılma korkusu” olduğu anlaşılmıştır.

(Not:İktisat,İşletme ve Finans Dergisi IEF(Institute of European)tarafından yayımlanan World Banking Abstracts’ta endekslenmekte olup,TÜBİTAK dergi sınıflamasında A Grubu bir dergidir.)

DİĞER HAKEMLİ DERGİLER

1.”Turistik Otellerde Toplam Kalite Yönetimi ve Marmaris İlçesi Örnek Çalışması”Celal Bayar Üniv.İİBF Dergisi,Sayı:3,ss.275-287,1997.

Bu araştırmada TKY nin turizm işletmelerinde uygulanmasına yönelik kuramsal bir inceleme yapılmış ve daha sonra da Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren 31 turistik otelin yöneticilerine uygulanan anketin verileri değerlendirilmiştir.

2.”Banka Çalışanlarında İş Stresi veMuğla İli Örneği”Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,Sayı:1,ss.59-76,1999

Bu makalede iş stresinin nedenleri ve etkilerinin kamu ve özel banka çalışanlarını ne derece etkili olduğu araştırılmıştır. Araştırma 51 i kamu, 42 si özel olmak üzere toplam 93 banka personeline anket yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

3.”Üretim İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Tesbitine Yönelik Bir Araştırma”Atatürk Üniv.İİBF Dergisi,Sayı:1,ss.19-44,1999

Bu çalışmada önce örgüt kültürünün kuramsal yönü irdelenmiştir. ISO 9000 belgeli 2 üretim işletmesinin örgüt kültürünün tespitine yönelik bir alan araştırmasına yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, üst ve orta kademe arasında oluşturulan kültürün üretim hattında çalışanlara iletilemediği gözlenmiştir.

4.”Turizm İşletmelerinde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları”Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,Sayı:3-4,ss:191-202,2001

Bu araştırmada turizm işletmelerinde uygulanan hizmet içi faaliyetlerinin personelin başarısına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada anket metoduyla yapılan alan araştırmasından elde edilen veriler detaylı olarak incelenmiştir.

5.”Gıda Ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler ve Ambalajlama”Muğla Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı:3ss.91-108,2001

Bu çalışma, bir gıda ürününü seçerken ürün ambalajının tüketicinin davranışına etkisi olup olmadığını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Muğla da 2 süper markete alışveriş için gelenler üzerinde anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Tüketicilerin eğitim düzeyine bağlı olarak, ambalajın tüketici davranışları üzerinde etkisi olduğu gözlenmiştir.

6.”İmalat işletmelerinde Ücret Düzeyinin Yöneticileri Karar Verme Süreçleri Üzerine Etkisi (Silivri-Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Örneği),Atatürk Üniv. İİBF Dergisi,2002

Araştırmada imalat işletmelerinde orta ve üst kademe yöneticilerin ücret düzeylerinin problem çözme başarıları üzerine etkisi araştırılmıştır. Silivri ve Çerkezköy organize sanayi bölgelerindeki 15 imalat işletmesinin orta ve üst kademe yöneticilerine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yöneticilerin yaşları ve problem çözme becerileri arasında güçlü bir ilişki çıkmıştır.

7.”Üniversite Öğretim Elemanlarında Örgüt Kültürü ve Muğla Üniversitesi Örneği”Osman Gazi Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Nisan ,2002

Bu makalede öncelikle örgüt kültürü hakkında kuramsal bilgi verilmiştir. Daha sonra da Muğla Üniversitesinde gerçekleştirilen alan araştırmasının sonuçlarına yer verilmiştir.

8.”Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında İşe Devamsızlık Sorunu”Celal Bayar Üniv.İİBF Dergisi,Şubat,2001

Bu makalede işletmelerdeki devamsızlık sorununa yönelik kuramsal bir inceleme yapılmış, sonra da Muğla’da faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan toplam 41 personele yapılan anketin verileri değerlendirilmiştir.

9. . “Turizm İşletmelerinde Orta Ve Üst Düzey Kademe Yöneticilerin İşgören Seçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Eğilimleri (Marmaris Ve Çevresindeki Üç Yıldızlı İşletemeler Örneği)”, Dokuz Eylül Üniveristesi İ.İ.B.F. Dergisi, (Baskıda)

Araştırmanın amacı; Marmaris ve çevresinde faaliyet gösteren 3 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim düzeylerindeki genel dağılımı belirlemek ve eğitim düzeylerindeki farklılığın işgören seçim sürecine olan etkilerini araştırmaktır. 47 adet 3 yıldızlı otel işletmesinin yöneticilerine anket uygulanmıştır. Turizm işletmelerinde eğitimli personel istihdamının arttırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

10."Eğitimde Kaliteyi Arttırma Önerileri ve Muğla Merkez İlçe Örneği"Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi,Vol:4,sayı:22,2002

Bu çalışmada eğitimde kaliteyi arttırma önerileri üzerine öğretmen görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Alan araştırması yardımıyla öğretmenler açısından önem ve desteklenme dereceleri incelenmiş ve bu yönde öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.araştırmanın sonucunda öğretmenlerin geniş ölçüde kalite arttırma önerilerini destekledikleri görülmüştür.

11.“Konaklama İşletmelerinde Önbüro Görevlilerinin Karşılaştıkları Şikayetler ve Bu Şikayetleri Çözümleme Yolları (Muğla İli Dalyan Yöresi Örneği)”Turizm Akademik,Gazi Üniversitesi Vakfı Yayını,Sayı:2,2002,ss.17-29

Bu çalışmada: küçük ve orta büyüklükteki konaklama işletmelerinde, işletme müşterilerinden gelen şikayetlerin hangi konular etrafında yoğunlaşmakta olduğunu ve genellikle her türlü sorunun ilk muhatabı konumunda olan ön büro görevlilerinin şikayetleri ele alış yöntemleri ile insiyatif kullanma dereceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

12.“Kamu Çalışanlarının Performans Değerleme Uygulamalarına ilişkin Düşünceleri Ve Muğla Tedaş Müessese Müdürlüğü Örneği”(M.Ali.Köseoğlu İle Beraber),Mevzuat Dergisi,Elektronik Dergi,(http://basarm.com.tr/dergi/2003-04/a/01.htm),Nisan 2003,ss:1-15

Bu çalışmada İKY nin en önemli fonksiyonlarından biri olan performans değerlendirme fonksiyonu kuramsal olarak incelenmiş, işgörenler ve işletmeler açısından önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca bir kamu kuruluşunda işgörenlerin performans değerlendirme hakkındaki görüşleri tespit edilmiş ve bu yönde öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

13."Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Eğitim Düzeylerinin İnsan Kaynakları Politikalarının Uygulanması üzerindeki Etkisi"(Cüneyt Erkmen Özbayır ile beraber),Mevzuat Dergisi,Ağustos,2003

Bu çalışmada turizm sektöründe konaklama işletmesi yöneticilerinin İKY politikalarına yaklaşımları araştırılmış ve yöneticilerin almış oldukları eğitimin İKY uygulamalarına ne ölçüde yansıdığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 33 konaklama işletmesi yöneticisine anket uygulanmıştır. İşletmelerin İKY uygulamalarına yeterince önem vermedikleri, 5 yıldızlı tesislerde diğerlerine oranla İKY uygulamalarının biraz daha fazla uygulama alanı bulabildiği şeklinde bir sonuç çıkmıştır.

14."Kredi Kartı Kullanımının Tüketici Davranışları Üzerine Olan Etkisinin kamu çalışanları Açısından İncelenmesi:Manisa Orman İşletmesi Çalışanları Örneği"Mevzuat Dergisi,Ağustos,2003

Bu araştırma kredi kartı kullanımının tüketici davranışları üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla: Manisa Orman İşletmesi Müdürlüğü çalışanları örnek alınarak değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonucunda kredi kartı kullanımının yaş, eğitim ve gelir düzeyi ile ilişkisi olduğu anlaşılmış, ayrıca kredi kartı tercihinde önde gelen etkenler belirlenmiştir.

15."Otel İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim ve Yöneticilerin Hizmetiçi Eğitime Bakış Açıları:Marmaris Örneği"Celal Bayar Üniv.İİBF Yönetim Ve Ekonomi Dergisi,Cilt9,Sayı:1-2,2002s.87

Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde hizmet içi eğitim konusunu irdelemek ve otel yöneticilerinin hizmet içi eğitime bakış açıkarı ve yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Marmaris’teki otel işletmelerini kapsayan bir alan araştırması yapılmıştır. İşletme yöneticilerinin hizmetiçi eğitime yönelik olumlu düşüncelerinin yeterince uygulamaya aktarılamadığı sonucuna varılmıştır.

16."Otel İşletmelerinde Monotonluk Sorunu Ve Alınabilecek Önlemler" Mevzuat Dergisi,Ekim,2003

Bu çalışmada otel işletmelerinde çalışan personelin işlerinden duydukları monotonluk derecesini tespit etmek, buna neden olan faktörleri belirlemek ve çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Marmaris yöresindeki otel işletmelerine uygulanan bir alan araştırmasının verileri deüerlendirilmiştir.

17. “Kamu Kuruluşlarında Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Çalışanların Verimliliğine Etkisi (Muğla İli Örneği)”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (Baskıda)

Bu araştırmada kamu kuruluşlarında verilen hizmet içi faaliyetlerinin çalışanların verimliliğine hangi faktörler çerçevesinde etki ettiği saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma 10 kamu kuruluşunda 120 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hizmet içi eğitim faaliyetlerinin verimliliğe etkisinin çalışanları desteklemelerine ve kurumun eğitim yöntemlerini belirlemedeki başarısına bağlı olduğu tespit edilmiştir.

 

DİĞER DERGİLER

1.”Mermercilik SektöründeToplam Kalite Yönetimi UygulamasınınGetirileri”Mermer Dergisi,Şubat,1998

Mermercilik SektöründeToplam Kalite Yönetimi UygulamasınınGetirileri üzerine yazılmış derleme niteliğinde bir makaledir.

2.”AT’ye Tam Üyelik Sürecinde Mermer İşletmelerine Yönelik Teşvik Tedbirleri” Mermer Dergisi, Sayı:20,ss:97-102,1998

AT’ye Tam Üyelik Sürecinde Mermer İşletmelerine Yönelik Teşvik Tedbirleri üzerine yazılmış derleme niteliğinde bir makaledir.

3.”Mermer İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimine Geçişinde Karşılaşılan Finansman ve Personel Sorunları,Mermer Dergisi Sayı:18,ss:111-115,1999

Mermer İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimine Geçişinde Karşılaşılan Finansman ve Personel Sorunları üzerine yazılmış derleme niteliğinde bir makaledir.

4. . “Muğla İlinin Sosyo Ekonomik Yapısı Ve Potansiyel Gelişme Olanakları”, Marmaris Ticaret Odası Vizyon Dergisi, Yıl; 2, Sayı;2, Haziran 1997

Muğla İlinin Sosyo Ekonomik Yapısı Ve Potansiyel Gelişme Olanakları konusunda yazılmış bir inceleme makalesidir.

 

KİTAPLAR

1.”Modern İşletmecilik”Gazi Kitabevi,Ankara,2003

İşletme Bilimine giriş konularını kapsamaktadır. Kalite yönetimi, benchmarking, öğrenen örgütler, örgüt kültürü, değişim yönetimi, outsourcıng ve empowerment gibi yönetim uygulamaları hakkında bilgileri de içermektedir.

2."İşletmelerde İşgören Performansını Değerleme ve K.İ.T'ler İçin A.B Uyumlu Bir Model Önerisi" Gazi Kitabevi,Ankara,2003

Ülkemizdeki K.İ.T’ler için A.B kriterlerine uyumlu bir işgören performans değerlendirme modeli önerisi geliştirme ve önerilen modelin uygulanabilirliğini araştırmak amacını taşımaktadır. Birinci bölümde İKY işlevleri ana hatlarıyla incelenmiştir. İkinci bölümde işgören performansını değerlendirme hakkında bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde AB Ülkelerinde uygulanan işgören performans değerlendirme sistemleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde K.İ.T’lerde uygulanan işgören performans değerlendirme sistemleri incelenmiştir. Beşinci bölümde ülkemizdeki K.İ.T’lerde uygulanabilecek AB uyumlu bir işgören performans değerlendirme modeli önerilmektedir. Altıncı bölümde iki aşamada gerçekleştirilen tutum araştırması çalışmasına yer verilmiştir.

3.”Muğla İlinin Sosyo Ekonomik Yapısı”,Muğla Üniversitesi Yayınları,Muğla,1995

Çalışma Muğla yöresinin sosyo-ekonomik yapısını tanımlamayı amaçlamakta ve Muğla Organize Turizm bölgesi Projesinin ekonomik etüdler kısmı ile ilgili verileri kapsamaktadır.

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1.”Muğla Organize Sanayi Bölgesi Ön Yapılabilirlik Projesi”Muğla Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Başkanlığı na Hazırlanan ve Devlet Yatırım Proğramında Yer Alan Proje,1994

Muğla Valiliği ve Muğla Müteşebbis Heyeti adına hazırlanan bir fizibilite çalışmasıdır. Muğla organize sanayi bölgesinin yatırım planına alınmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Projenin devlet yatırım planına alınmasını sağlamıştır.

3.”Muğla Üniversitesi İnsan Kaynakları Planlama Ve İş Analizleri Projesi”Muğla Üniversitesi Araştırma Fonu,2004

Proje Muğla Üniversitesinin tüm idari personelinin iş analizlerinin yapılmasını, iş ölçümlerinin yapılmasını ve Norm kadro çalışması olarak tanımlanan insan kaynakları planlaması çalışmasının yapılmasını kapsamaktadır. Proje ile Muğla Üniversitesinde ihtiyaç duyulacak personel sayısı saptanmıştır. Ayrıca örgüt klavuzu hazırlanmıştır.

 

TEZ YÖNETICILIĞI:

1.“Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde İşgören Performans Değerlendirme Sisteminin Avrupa Birliği Kriterlerine Uyumlu Hale Getirilmesi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Ali KÖSEOĞLU, 2003

2.“Çalışanların Performansının Değerlendirilmesi Ve Muğla İli Örneği”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Yüksek Lisans Tezi, Dilek KAYA, 2000

3.“İşletmelerde İnsan Kaynakları Tedarikinde İnternet Ve Bir Uygulama”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Yüksek Lisans Tezi, Sezer YALÇIN, 2003

4.”Büyük Ölçekli Endüstri İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Ve Bir Araştırma”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Yüksek Lisans Tezi, Elif Karabulut,1997

 

VERDİĞİ DERSLER:

 

Yüksek Lisans:

İnsan Kaynakları Yönetimi

Performans Değerleme ve Kariyer Yönetimi

Çağdaş Yönetim Teknikleri

 

Lisans:

İşletme Bil. Giriş-I

İşletme Bil. Giriş-II

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Çağdaş Yönetim teknikleri

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Politikası

 

YABANCI DİL

İngilizce

         

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 


KAMU ÇALIŞANLARININ PERFORMANS DEĞERLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE MUĞLA TEDAŞ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ