Ömer EROĞLU

 

Doç. Dr. Ömer EROĞLU

 

1. Adı soyadı:  Ömer EROĞLU

2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1963.

3. Ünvanı: Doçent Dr.

4. Öğrenim Durumu:

            Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Ankara Üniversitesi,

Siyasal Bilgiler Fakültesi

1986

Y.Lisans

İktisat

Economic Development

İstanbul Üniversitesi,

University of Leicester, U.K

1990

 

Doktora

Economics

University of Bradford, U.K

1994

5. Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent       İktisat              İnönü Üniversitesi                             1995-1997

Yardımcı Doçent       İktisat              Süleyman Demirel Üniversitesi      1997 – 2000

Doçent Dr.                 İktisat              Süleyman Demirel Üniversitesi      2000 - .......

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler

Eroğlu, Ö., Z. Keller, Doğan, Ç. “Evaluating Privatisation Policies in Turkey”, The International Journal of Public Sector Management, Vol: 7, No: 1994.

7.4. Ulusal hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler

Eroğlu, Ö., Hudson, J., “The Effects of Foreign Capital İnflows in Turkey”, Hacettepe Üniv. İİBF. Dergisi, C:15, Sayı:1, 1997.

 

Eroğlu, Ö., Heycock, S.,“The Requirement of Foreign Capital in Turkey: (For Seventh Five Year Development Plan) Two Gap Analyses”, Hacettepe Üniv. İİBF. Dergisi, C:15, Sayı:2, 1997.

 

Eroğlu, Ö., “Does Foreign Aid Work on Economic Development of Developing Countries”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF. Dergisi, Güz.2, Isparta, 1997.

Eroğlu, Ö., Mızrak, N.,“Türkiye’de Ekonomi Yönetiminde Patron Kim?, Ekonomi- Siyaset Çekişmesi”, İktisat İşletme-Finans Dergisi, Sayı: 132, Ankara, 1997.

Eroğlu, Ö., Altıntaş,H., “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu: Enflasyon ve Ekonomik Performans Üzerine Bir Değerlendirme”, İktisat İşletme-Finans Dergisi, Sayı: 135, Ankara, 1997.

Eroğlu, Ö., Kökocak, A.K., “Teorik Açıdan Rant, Rant Kollama ve Kapsamı”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ağustos, 1997.

Eroğlu, Ö., “Devletin Büyümesi ve Sonuçları”,  Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF. Dergisi, Sayı. 4, (Güz), Isparta, 1999.

 

Eroğlu, Ö., Akyıldız,H., “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan İktisat Poitikaları”, Türkiye Günlüğü Dergisi, 2000.

 

Eroğlu, Ö., “Türkiye’nin Özelleştirme Engellerini Aşabilme Kapasitesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5, Kütahya, 2000.

 

7.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Eroğlu, Ö., Mızrak, N.“Türkiye’de Ekonomi Yönetiminde Patron Kim?, Ekonomi- Siyaset İkilemi”, 21.Yüzyılda nasıl bir kamu Yönetimi Sempozyumu, Devlet: Süreç ve Kavramlar Grubu Bildirileri, Düzenleyen: TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Mayıs, Ankara, 1997.

 

7.5 Kitaplar

Eroğlu, Ö., “Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye” Bilim Kitabevi, Isparta 2002

Eroğlu, Ö., “Türkiye Ekonomisi” Bilim Kitabevi, Isparta 2002

Eroğlu, Ö., “Rant ve Rant Kollama” ed. Ç. C. Aktan, Yasal Soygun, Zaman Kitabevi, 2004

 

7.6 Diğer Yayınlar

Eroğlu, Ö., “Malatya İlinin İktisadi Yapısı “Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İstanbul,1988

Eroğlu, Ö., “Foreign aid And Economic Development in Turkey, Unpublished Ph. D. Thesis, Üniversity of Bradford, Bradford, England: 1994.

 

7.7. Özgün Çalışma

 Eroğlu, Ö., “Küreselleşme Sürecinin Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”, 2000 ISPARTA.

 

9. İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı                 İnönü Üniversitesi     .                       İktisat              1996-1997

Bölüm Başkanlığı                 Süleyman Demirel Üniversitesi.     İktisat              1997- ......

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ