Yusuf ŞAHİN  Yr. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN

Adres ve Telefonlar:
İş adresi : KTÜ – İİBF, Trabzon
Tel (iş) : (462) 377 34 61
GSM : (533) 577 77 84
E-mail : ysahin28@yahoo.com

Kişisel Bilgi:
Doğum Tarihi : 15.11.1971
Doğum Yeri : Giresun (Merkez)
Medeni Hali : Evli, iki çocuk babası
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim:
1990 – 1994 : Lisans, Kamu Yönetimi, Ankara Üniversitesi
1995 – 1998 : Y. Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, ODTÜ.
1998 – 2002 : Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi

İş:
1995 - 1998 : Araştırma Görevlisi, KTÜ, İİBF
1998 – 2003 : Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, SBE
2003 – (......) : Y. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF

Yayınlar:
1)Kitaplar ve Makaleler
1. Şahin, Y. (1997) “Ankara’daki ‘Özel Halk Otobüsü’ Uygulamasının Analizi”, Mahalli İdareler Dergisi, Sayı:36 (Şubat), s.73-77.
2. Şahin, Y. (1997) “Kalkınmanın Manivelası Olarak Kentleşme”, Yerel Yönetim ve Denetim”, Cilt: 2, Sayı: 6, s.54-60.
3. Şahin, Y. (1997) “Hızlı Kentleşme ve Kültürel Bütünleşme Sorunu”, Belediye Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 5 (Mayıs 1997), s.38-45.
4. Şahin, Y. (1998) “Türkiye’de Kentleşme ve Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Göstergelerin Dili”, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt: 3, Sayı: 1 (Şubat 1998), s.26-34.
5. Şahin, Y. (1998) “Avrupa Kentsel Haklar Bildirgesi Yönünden Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Analizi”, Mahalli İdareler Dergisi, Sayı: 54 (Eylül 1998), s.29-32.
6. Şahin, Y. (1999) “Belediyelerin Konut İçin Kamulaştırma Yapmaları”, Mahalli İdareler Dergisi, Sayı: 60 (Nisan 1999), s.41-45.
7. Şahin, Y. (1999) “Kalkınma mı, Çevre mi? Bergamalılar Tavrını Çevreden Yana Koydu”, Mülkiye, Cilt: XXIII, Sayı: 215, Mayıs-Haziran 1999, s.351-360.
8. Şahin, Y. (1999) “Yeni Bir Politika Aracı Olarak Çevresel Vergiler”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 160’ın eki, 1999, s.66-73.
9. UNCTAD. (1999) “Özelleştirme Sorunları ve Çevre”, (çev.) Y. Şahin, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 645-646 (Temmuz-Ağustos 1999), s.489-496.
10. Şahin, Y. (1999) “Çevre Sorunlarına Alternatif Çözüm Arayışları: Kirlilik İzinleri Piyasası”, Liberal Düşünce Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 15 (Yaz 1999), s.48-56.
11. Şahin, Y. (1999) “Konut Gereksinmesinin Giderilmesinde Toplu Konut İdaresi’nin Rolü”, Belediye Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2 (Ağustos 1999), s.42-45.
12. Şahin, Y. (1999) “Türk Vergi Sisteminin ‘Çevresel Vergiler’ Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 133, (Ekim 1999), s.119-137.
13. Şahin, Y. (1999) “Doğu ve Güneydoğu Anadolu İçin Hazırlanan Son Paket Anakentlerin Yüklerini Hafifletebilecek mi?”, Mahalli İdareler Dergisi, Sayı: 66 (Kasım 1999), s.20-27.
14. Şahin, Y. (2000) “Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) Politikasının Bölgesel Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 651 (Ocak 2000), s.45-53.
15. Şahin, Y. (2000) “Ekonomik Büyüme-Çevre İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Mülkiye, Cilt: XXIV, Sayı: 220 (Ocak-Şubat 2000), s.339-347.
16. Şahin, Y. (2000) “Kent Tarihi İle Düşünsel Gelişim İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Yerel Gündem, Yıl: 2, Sayı: 3 (Mart 2000), s.25-33.
17. Şahin, Y. (2000) “Uluslararası Ticari Tahkimle İlgili Anayasa Değişikliğinin Çevresel Boyutu Üzerine”, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1 (Güz 2000), s. 215-230.
18. OECD. (2000) “Sürdürülebilir Kalkınma (OECD)”, (çev.) Y. Şahin, Yerel Gündem, Yıl: 2, Sayı: 11 (Kasım 2000), s.24-32.
19. Jussaume Jr., R. A. (2001) “Japonya’da Küreselleşme, Tarım ve Kırsal (Kesimde) Sosyal Değişme”, (çev.) Y. Şahin, Mülkiye, Cilt: XXV, Sayı: 228 (Mayıs-Haziran 2001), s. 59-82.
20. Whelan, R. (2001) “Arkadyadan Ütopyaya”, (çev.) Y. Şahin, Prof. Dr. Cevat Geray’a Armağan içinde, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2001, s. 803-811.
21. Talen, E. (2002) “Topluluk Duygusu ve Mahalle Biçimi: Yeni Kentçi Sosyal Öğretinin Bir Değerlendirmesi”, (çev.) Y. Şahin, Mülkiye, Cilt: XXVI, Sayı: 233 (Mart-Nisan 2002), s. 143-173.
22. Şahin, Y. (2002) “Çevre Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme”, Mevzuat Dergisi. <http://basarm.com.tr/dergi/>, Yıl: 5, Sayı: 52 (Nisan 2002).
23. Şahin, Y. (2003) “Encümenlerin Üyeleri Seçimle mi Göreve Gelmelidir?”, Mevzuat Dergisi. <http://basarm.com.tr/dergi/>, Yıl: 6, Sayı: 62 (Şubat 2003).
24. Hardin, G. (2003) “Orta Malların Trajedisi”, (çev.) Y. Şahin, Piyasa, Cilt: 2, Sayı: 1 (Kış 2003), s. 13-26.
25. Barry, P. N. (2003) Modern Siyaset Teorisi, (çev.) M. Erdoğan ve Y. Şahin, Liberte Yayınları, Ankara.
26. Şahin, Y. (2003) “Kriz Yönetimi”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar içinde, (ed.) Asım Balcı ve diğerleri, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 333-364.
27. Şahin, Y. (2003) “Kim Olduğunu Söyle Nasıl Bir Çevreci Olduğunu Söyleyeyim!” Liberal Düşünce, Yıl: 8, Sayı: 30-31, s. 113-119.
28. Hamowy, R. (2003) “Çevresel Hareketin Retoriği Üzerine Birtakım Mülâhazalar,” (çev.) Yusuf Şahin, Liberal Düşünce, Yıl: 8, Sayı: 30-31, s. 121-136.
29. Şahin, Y. (2003) “Afet Yönetimi Sistemini Değerlendirmede Kullanılabilecek Kriterler”, Kocaeli Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimler Araştırma Merkezi (YUBAM) tarafından 12-14 Mart 2003 tarihleri arasında düzenlenen Deprem Sempozyumu’na sunulan bildiri (yayınlanacak).
2) Tezler
1. Impacts of Provision of Urban Services and Facilities on the Political Attitudes of the Squatter Dwellers -A Case Study in Two Squatter Settlement Areas, in Ankara-, Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara, 1998.
2. Doğal Afet Düzenlemeleri ve Yerel Özerklik, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ


ÇEVRE SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME