Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.02.2001 Pazar Sayı: 24315 (asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : İhlas Finans Kurumu A.Ş.
KARAR NO : 171

            Kurul Başkanlığının 9.2.2001 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 9.2.2001 tarih ve BDDK.DEG/95-2-976 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki EFT ve takas hesapları ile blokajları üzerine muhtelif miktarlarda ihtiyati haciz konulan ve bu haciz talepleri her geçen gün artmakta olan,

            - Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna karşı yasal yükümlülüklerini yerine getiremediği için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hakkında takibat başlatılan,

            - Nezdindeki vadesi dolan katılma hesapları ile cari hesap sahiplerine fonlarını ödeyemeyen,

            - Mali bünyesinin taahhütlerini karşılayamayacak ölçüde zayıflamış olduğu anlaşılan,

            - Mali bünyesinin güçlendirilmesi konusunda alınan önlemlere rağmen likidite sorununu çözmede başarılı olamayacağı anlaşılan,

            - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılan incelemelerde, tabi olduğu mevzuata aykırı olarak varlıklarını hakim sermayedarlarının Grup firmalarına aktardığı tespit olunan,

            - Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılan incelemeler sonucunda yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği, faaliyetine devamının cari ve katılma hesabı sahiplerinin hakları bakımından tehlike arzettiği ve yönetim ve denetimini elinde bulunduran ortaklarının Kurum kaynaklarını Kurumun emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarındaki şartların oluştuğu tespit edilen

            İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin faaliyet izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin 6 numaralı fıkrası hükmüne istinaden kaldırılmasına karar verilmiştir.

    (İmza)                                                 (İmza)
    Zekeriya TEMİZEL                                       Biltekin ÖZDEMİR

    Başkan                                                 İkinci Başkan
    (İmza)                                                 (İmza)
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                                   Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU

    Üye                                                    Üye
    (İmza)                   (İmza)                        (İmza)

    Servet TAŞDELEN          Ural ŞEKERCİ                  Halil YETGİN
    Üye                      Üye                           Üye