Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.02.2001 Çarşamba Sayı: 24322 (Mük.) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Ulusal Bank T.A.Ş.
KARAR NO : 189

            Kurul Başkanlığının 28.02.2001 tarihli yazısı ekinde alınan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 27.02.2001 tarih ve BDDK.DEG/67.2/1567 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

            Zararı özkaynaklarını aşan, yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen, faaliyetine devamı mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşüren Ulusal Bank T.A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verilmiştir.

    (İmza)                                       (İmza)
    Zekeriya TEMİZEL                             Biltekin ÖZDEMİR

    Başkan                                       İkinci Başkan
    (İmza)                                       (İmza)

    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                         Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU
    Üye                                          Üye

    (İmza)                   (Mazeretli)         (İmza)
    Servet TAŞDELEN          Ural ŞEKERCİ        Halil YETGİN
    Üye                      Üye                 Üye