Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.03.2001 Perşembe Sayı: 24343 (Mük.) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : İktisat Bankası T.A.Ş.
KARAR NO : 198

            Kurul Başkanlığının 15.03.2001 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.03.2001 tarih ve BDDK.DEG/32-2-1844 sayılı yazısı ve eki raporların değerlendirilmesi sonucunda;

            Mali bünyesindeki olumsuzlukların giderilmesini teminen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında alınması istenen tedbirleri almayan, kaynaklarını Bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde hissedarlarının oluşturduğu sermaye grubuna aktaran, zararı özkaynakları aşarak yabancı kaynaklara sirayet eden, mali bünyesindeki zafiyet taahhütlerini karşılayamayacak boyutlara ulaşan ve faaliyetlerine bu haliyle devamı mevduat sahiplerinin haklarını ve mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşüren İktisat Bankası T.A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verilmiştir.

    (İmza)                                       (İmza)
    Biltekin ÖZDEMİR                             Prof.Dr. Kemal ÇEVİK
    İkinci Başkan                                Üye
    Başkan V.

    (İmza)                                       (İmza)
    Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU                 Servet TAŞDELEN

    Üye                                          Üye
    (İmza)                                       (İmza)

    Ural ŞEKERCİ                                 Halil YETGİN
    Üye                                          Üye