Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.07.2001 Salı Sayı: 24458 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Okan Yatırım Bankası A.Ş.
KARAR NO : 380

            Kurul Başkanlığının 09.07.2001 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 09.07.2001 tarih ve BDDK.DEG/5623 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde alınması istenen tedbirleri almaması, yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemesi ve yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması nedeniyle Okan Yatırım Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma izninin anılan Kanunun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası delaletiyle 20 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükümleri uyarınca kaldırılmasına

            karar verilmiştir.

    (İmza)                   (İmza)
    R. Engin AKÇAKOCA        Ali Vefa ÇELİK
    Başkan                   İkinci Başkan

    (İmza)                   (İmza)
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK     Yusuf Ziya ÖNDER
    Üye                      Üye

    (İmza)                   (İmza)              (İmza)
    Ali Akın TARI            Atilla TAŞDEMİR     Mehmet Nuri DOĞULU
    Üye                      Üye                 Üye