Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.07.2001 Salı Sayı: 24458 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Milli Aydın Bankası T.A.Ş.
KARAR NO : 381

            Kurul Başkanlığının 09.07.2001 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 09.07.2001 tarih ve BDDK.DEG/5623 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası kapsamında alınması istenen tedbirleri almayan, zararı özkaynaklarını aşarak yabancı kaynaklara sirayet eden ve yükümlülüklerinin toplam değeri varlıklarının toplam değerini aşan Milli Aydın Bankası T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin anılan Kanunun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrasına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine,

            karar verilmiştir.

    (İmza)                   (İmza)
    R. Engin AKÇAKOCA        Ali Vefa ÇELİK
    Başkan                   İkinci Başkan

    (İmza)                   (İmza)
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK     Yusuf Ziya ÖNDER
    Üye                      Üye

    (İmza)                   (İmza)              (İmza)
    Ali Akın TARI            Atilla TAŞDEMİR     Mehmet Nuri DOĞULU
    Üye                      Üye                 Üye