Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.07.2001 Salı Sayı: 24458 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Bayındırbank A.Ş.
KARAR NO : 383

            Kurul Başkanlığının 09.07.2001 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 09.07.2001 tarih ve BDDK.DEG/5623 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

            Mali bünyesindeki olumsuzlukların giderilmesini teminen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında alınması istenen tedbirleri almayan, kaynaklarını Bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde hissedarlarının oluşturduğu sermaye grubuna  aktaran, zararı özkaynaklarını aşarak yabancı kaynaklara sirayet eden, mali bünyesindeki zafiyeti taahhütlerini karşılayamayacak boyutlara ulaşan ve faaliyetlerini sürdürmesi mevduat sahiplerinin haklarını ve mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşüren Bayındırbank A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine,

            karar verilmiştir.

    (İmza)                                       (İmza)
    R. Engin AKÇAKOCA                            Ali Vefa ÇELİK
    Başkan                                       İkinci Başkan

    (İmza)                                       (İmza)
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                         Yusuf Ziya ÖNDER
    Üye                                          Üye

    (İmza)                   (İmza)              (İmza)
    Ali Akın TARI            Atilla TAŞDEMİR     Mehmet Nuri DOĞULU
    Üye                      Üye                 Üye