Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.12.2001 Cuma Sayı: 24624 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. ile Bayındırbank A.Ş.
KARAR NO : 562


           Karar Tarihi: 26/12/2001
           Kurul Başkanlığının 26.12.2001 tarihli yazıları ekinde gönderilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 26.12.2001 tarih ve BDDK.02.TMSF.01.VAR-583 sayılı yazısı ve eklerinin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14, 18 ve 3/11 inci maddeleri gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucunda;
           1- Mevcut mali yapısıyla satılması mümkün görülmeyen Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle, öngörülen satış prosedürü gerçekleştirilemeyen Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine,
           2- Devredilen ve devralan bankaların hisselerinin tamamının mülkiyetinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait olması nedeniyle, devren birleşme sırasında devralınan aktif ve pasifler için değerleme yapılmamasına ve devredilen bankanın tüm aktif ve pasifleriyle devralan bankaya külli halefiyet prensipleri çerçevesinde, kayıtlı defter değerleriyle devredilmesine,
           3- Devir sırasında; devredilen bankada çalışmakta olan personelin kazanılmış haklarının korunarak devralan Bankaya intikal ettirilmesini ve ihtiyaca göre hizmet akitlerinin yenilenmesini sağlamak amacıyla, gerekli kararların oluşturulmasını teminen, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun Bayındırbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabileceğine,
           4- Devir suretiyle birleştirme işlemlerinin 18.01.2002 tarihine kadar gerçekleştirilmesine, müteakiben Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleştirilen Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nin mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izninin 18.01.2002 tarihi itibariyle kaldırılmasına, Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nin tüm hak ve yükümlülüklerinin Bayındırbank A.Ş.'ne hukuken devrinin temin edilmesinden sonra tüzel kişiliğinin sona erdirilerek Ticaret Sicilinden terkininin sağlanmasına,
           5- Devralan Bankanın;
           - Yabancı Para Net Pozisyon/Sermaye Tabanı Rasyosu;
           - Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu;
           ile ilgili öngörülen miktar ve oranları yerine getirme yükümlülüğünün, karar tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile dondurulmasına, Devralan ve Devredilen Bankaların devir tarihi öncesinden gelen bu yükümlülüklere ilişkin cezalarının kaldırılmasına,
           karar verilmiştir.