Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.11.2000 Perşembe Sayı: 24232 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Bankalarda Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet Ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas Ve Usuller
KARAR NO : 78

            Kurul Başkanlığının 17.10.2000 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 10 Ekim 2000 tarih ve BDDK.DZM.2/10-4 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; "Bankalarda Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller"in, ekteki şekilde kabul edilmesi, kararlaştırılmıştır.

    İmza                                                    İmza
    Zekeriya TEMİZEL                            Biltekin ÖZDEMİR
    Başkan                                               İkinci Başkan

    İmza                                                    İmza
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                     Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU
    Üye                                                     Üye

    İmza                                                   İmza                                    İmza
    Servet TAŞDELEN                         Ural ŞEKERCİ                   Halil YETGİN
    Üye                                                    Üye                                      Üye

BANKALARDA ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, EMANET VE ALACAKLARIN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA GELİR KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

            Konuya ilişkin Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, bankaların nezdlerinde bulunan zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklarla ilgili olarak aşağıdaki usul ve esaslara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

            1) Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan, son talep, işlem veya mudiin herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl geçtiği halde hak sahiplerince aranılmamış olanlar zamanaşımına uğrar.

            2) Bankalar zamanaşımı süresinin dolmasına 3 ay kala, mevduat, emanet ve alacaklardan, 25 milyon Türk Lirası tutarının üzerinde bulunanlar ile kıymeti bilinemeyen emanetlerin hak sahiplerini, hesaplarının zamanaşımına uğrayacağı hususunda iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadırlar. Yazılı uyarıya rağmen, 3 aylık süre zarfında sahipleri tarafından aranılmayan ve zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faizleriyle birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile takvim yılının ilk 3 ayı içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına alacak kaydedilmek üzere gönderilir. Bankalar durumu, liste ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirirler.

            3) Zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklar için düzenlenecek liste örnekleri ve bunların hangi hesaplara yatırılacağı veya ne suretle tevdi ve teslim edileceği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Türkiye Bankalar Birliği vasıtasıyla bankalara duyurulur.

            4) Küçükler adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi küçüğün reşit olduğu tarihte işlemeye başlar.

            5) Bugüne kadar zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar 2 numaralı paragrafta belirtilen usul dahilinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna irat kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir.