Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.10.2000 Cuma Sayı: 24213 (Mük.) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Etibank A.Ş.
KARAR NO : 86

            Kurul Başkanlığının 27.10.2000 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 27.10.2000 tarih ve BDDK.DEG/16.2/1189 sayılı yazısı ve eki raporların incelenmesi sonucunda;

            Mali bünyesindeki olumsuzlukların giderilmesini teminen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında alınması istenen tedbirleri almayan, yükümlülüklerinin değeri varlıklarının toplam değerini aşan, faaliyetlerini sürdürmesi mevduat sahiplerinin haklarını ve mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşüren ve kaynaklarını Bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde hissedarlarının oluşturduğu sermaye grubuna aktaran, Etibank A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verilmiştir.

    İmza                     İmza
    Zekeriya TEMİZEL         Biltekin ÖZDEMİR
    Başkan                   İkinci Başkan

    İmza                     İmza
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK     Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU

    Üye                      Üye
    İmza                     İmza                          İmza

    Servet TAŞDELEN          Ural ŞEKERCİ                  Halil YETGİN
    Üye                      Üye                           Üye