Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.09.2000 Çarşamba Sayı: 24176 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1219

 
            Ekli "Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 13/9/2000 tarihli ve 2000NO6114 sayılı yazısı üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun geçici 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar            Madde 1- 12/11/1999 tarihli ve 99/13584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 1- 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesi kapsamında olup da, 4/5/2000 tarihine kadar bu Kararın 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde müracaat ederek bedelin ödenme esaslarında açıklanan asgari miktarı banka hesabına yatıran yükümlülerden her ne sebeple olursa olsun bedel ödemeye ilişkin yükümlülüklerini tamamlayamayanlar ile sevke tabi olduğu celp döneminde geçerli mazereti olmaksızın temel askerlik eğitimine katılmayanlar; bir ay içerisinde geri kalan bedel miktarını defaten ödemeleri ve askerlik şubelerince bildirilecek dönemde temel askerlik eğitimlerini yapmaları halinde, 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesi hükümlerinden aynen faydalandırılırlar."

            Yürürlük
            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.