Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.02.2001 Salı Sayı: 24310 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1952


            Ekli "Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 12/1/2001 tarihli ve 6122 sayılı yazısı üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun geçici 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar            Madde 1- 12/11/1999 tarihli ve 99/13584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 2- 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesi kapsamında olup da, 4/5/2000 tarihine kadar bu Kararın 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde müracaat ederek bedelin ödenme esaslarında açıklanan asgari miktarı banka hesabına yatıran yükümlülerden her ne sebeple olursa olsun bedel ödemeye ilişkin yükümlülüklerini tamamlayamayanlar; üç ay içerisinde geri kalan bedel miktarını defaten ödemeleri halinde, 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesi hükümlerinden aynen faydalandırılırlar."

            Yürürlük
            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.