Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.08.1999 Perşembe Sayı: 23791 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
KARAR SAYISI:99/13584
  
            Ekli "Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 8/11/1999 tarihli ve 6022 sayılı yazısı üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun geçici 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 
ASKERLİK KANUNUNUN GEÇİCİ 37 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Esasların amacı, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2/11/1999 tarihli ve 4459 sayılı Kanunla eklenen geçici 37 nci madde gereğince, bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin başvuru, bedel ödeme, temel askerlik eğitimi, özlük hakları, terhis işlemleri, bedelin toplanması, iadesi ile diğer usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesi gereğince bedelli askerlik yapmak isteyen 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş, 1972 ve daha yaşlı doğumlu, henüz askerlik hizmetine başlamamış yükümlüler ile bunlarla ilgili işlemleri yürütecek kurum, kuruluş ve birlikleri kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Esaslar 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

            a) Bedel: Yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için ödemeleri gereken;

            1) 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş olanlar (1972 ve daha yaşlı doğumlular) için 15.000 Alman Markını,

            2) 1/1/1960 tarihinden önce doğanlardan (1959 ve daha yaşlı doğumlular) temel askerlik eğitimi yapmak istemeyenler için 20.000 Alman Markını,

            3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen miktarların ödeme tarihindeki karşılığı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen çapraz kura göre hesaplanacak konvertibl yabancı ülke parasını ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirasını,

            b) Yükümlü: 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş ve henüz askerlik hizmetine başlamamış, 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi vatandaşları,

            c) Başvuru: Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin 5 inci maddede belirtilen makamlara müracaatlarını ve bedelin tamamını veya 6 ncı maddede belirtilen; müracaat tarihinde ödenecek asgari miktarı ödemelerini,

            ç) Temel askerlik eğitimi: Genelkurmay Başkanlığı'nın belirleyeceği sürede birlik ve askeri kurumlarda yapılacak eğitimi,

            d) Banka hesabı: Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankası nezdinde Alman Markı cinsinden açılacak hesabı ifade eder.
 

İKİNCİ KISIM
BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANMA ESASLARI

            YARARLANMA ŞARTLARI
            Madde 5- 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesinde öngörülen bedelli askerlik yapma şartları aşağıda belirtilmiştir.

            a) 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş ve henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak.

            b) Bedel ödemeye istekli olmak.

            c) 4/5/2000 (dahil) tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak.

            ç) Kanunda öngörülen bedeli ödemek.

            d) 1/1/1960 tarihinden önce doğmuş olanlardan 20.000 Alman Markı veya karşılığı bedel ödeyenler hariç olmak üzere askerlik şubelerince bildirilecek dönemde temel askerlik eğitimini yapmak.

            BAŞVURULARIN YAPILACAĞI MAKAMLAR
            Madde 6- Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler bizzat;

            a) Yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına,

            b) Yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına,

            c) Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunanlar, bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvurabilirler.

            Yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için müracaat esnasında öngörülen bedelin tamamının veya bedelin ödenme esaslarında açıklanan asgari miktarın banka hesabına yatırılmış olması ve alınacak makbuz veya dekont aslının başvuru sırasında yukarıdaki makamlara teslimi gerekir.

            BEDELİN ÖDENME ESASLARI
            Madde 7.- Yükümlülerden;

            a) 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş olanlar;

            1) Müracaat tarihinde 5.000 Alman Markı,
            2) 4/6/2000 (dahil) tarihine kadar 5.000 Alman Markı,
            3) 4/9/2000 (dahil) tarihine kadar 5.000 Alman Markı,

            b) 1/1/1960 tarihinden önce doğmuş olanlardan temel askerlik eğitiminden muaf tutulmak isteyenler;

            1) Müracaat tarihinde 5.000 Alman Markı,
            2) 4/6/2000 (dahil) tarihine kadar 5.000 Alman Markı,
            3) 4/8/2000 (dahil) tarihine kadar 5.000 Alman Markı,
            4) 4/9/2000 (dahil) tarihine kadar 5.000 Alman Markı,

            olarak ödeyeceklerdir.

            Ödeme tarihleri hiçbir mazeret sebebiyle geciktirilemez.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ, ÖZLÜK HAKLARI VE TERHİS

            İŞLEMLERİ TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE TERHİS İŞLEMLERİ
            Madde 8- Başvuruları kabul edilenlerden; 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (C), (D), (E), (F) fıkraları ve 36 ncı maddesi gereğince erteli olanların ertelemeleri, müracaat tarihinden itibaren iptal edilir. Temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp dönemlerinde, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birlik ve askeri kurumlara sevk edilirler. Bunlardan temel askerlik eğitimlerini tamamlayanların geçici terhisleri ilgili birlik ve askeri kurumlarınca yapılır.

            Bunlar ile temel askerlik eğitimine tabi tutulmayacak olanların kesin terhisleri, bedelin tamamını ödemelerini müteakip askerlik şubelerince yapılır.

            Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak meslek ve ihtisaslara sahip yükümlüler temel askerlik eğitimi süresince birlik ve askeri kurumlarında, meslek ve ihtisaslarına uygun görevlerde istihdam edilebilirler.

            1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (A) ve (B) fıkralarındaki yasal mazeretleri nedeniyle belirlenen celp döneminde silah altına alınamayanların sevkleri, mazeretlerinin sona ermesini müteakip ilk celp döneminde yapılır.

            Askerliğine yedek subay aday adayı olarak karar alınanlardan hastalık ve arızaları; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin hastalık ve arızalar çizelgesinin "B" dilimine girmesi nedeniyle haklarında "Yedek subay olarak askerliğe elverişlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 2 numaralı sınıflandırma çizelgesindeki (+) işaretli sınıflarda görev yapar, Er olarak askerliğe elverişli değildir." kararlı sağlık raporu düzenlenmiş olanlar istekleri halinde bu Esaslar kapsamında askerlik hizmetlerini yerine getirebilirler.

            ASKERLİK HİZMETİNDEN SAYILACAK VE SAYILMAYACAK HALLER
            Madde 9- Yükümlülere temel eğitim süresinin sonunda eğitim süresinin her ayı için yol dahil iki gün olarak hesap edilip verilen izin süresi, askerlik hizmetinden sayılır. Yükümlülerin hastanede, hava değişiminde ve istirahatte geçen sürelerinin her ay için toplam beş günden fazlası hizmetlerinden sayılmaz.

            Yükümlülere ikinci derece dahil kan ve sıhri yakınlarının ağır hastalık ve ölümü halinde birlik ve kurumlarınca dört güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu izinler askerlik hizmetinden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
KAPSAM DIŞINA ÇIKARILACAK HALLER VE GERİ ÖDEME

            KAPSAM DIŞINA ÇIKARILACAK HALLER
            Madde 10- Bedelli askerlik için başvuran yükümlülerden;

            a) Bedel taksitlerinden herhangi birini kendisine bildirilen tarihe kadar ödemeyenler,

            b) Sevke tabi olduğu celp döneminde geçerli mazereti olmaksızın temel askerlik eğitimine katılmayanlar,

            c) Temel askerlik eğitimine katıldıktan sonra mazereti olmaksızın eğitimini süresi içinde tamamlamayanlar,

            ç) Hükümlülük, tutukluluk, gözetim altında olmak veya askeri hastane sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmiş hastalık halleri hariç olmak üzere Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek en son celp döneminde de temel askerlik eğitimine başlamayanlar kapsam dışına çıkarılırlar.

            Bu durumdaki yükümlülerin işlemleri tabi oldukları statüye göre yürütülür.

            GERİ ÖDEME
            Madde 11- Yükümlülerin ödedikleri bedel aşağıdaki hallerde iade edilir.

            a) 10 uncu madde hükmüne göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlara, bedel ve temel askerlik eğitimine ilişkin yükümlülüklerini tamamlamadan istekleri ile vazgeçenlere; askerlik hizmetlerini, tabi oldukları statüye göre yerine getirmelerini müteakip,

            b) Temel askerlik eğitimini tamamlamadan ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere ise bu durumlarının belirlenmesini müteakip

            ödemiş oldukları bedelin, geri ödeme tahakkuk tarihindeki Alman Markının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı; ödeme emri aranmaksızın, yerli askerlik şubelerince tahakkuk ettirilerek, askerlik şubesinin bağlı bulunduğu saymanlıkça kendilerine, vekillerine veya kanuni mirasçılarına ödenir. Gerekli ödeme emri ise daha sonra Maliye Bakanlığınca ilgili saymanlığa gönderilir.

            Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenler ile bedel ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak kesin terhise hak kazananlardan daha sonra bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz.

            Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlerin eksik ödemeleri kendilerinden veya kanuni mirasçılarından talep edilmez.

            Geri ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenir.
 

BEŞİNCİ KISIM
ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER

            ASKERLİK ŞUBELERİ VE KONSOLOSLUKLARCA YAPILACAK İŞLEMLER
            Madde 12- Askerlik şubeleri ve konsolosluklar, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülere; başvuru veya taksit ödemeleri sırasında, ödemeleri gereken bedel tutarını belirten yazılı belgeyi vererek, ödemelerin banka hesabına yatırılmasını sağlarlar.

            YÜKÜMLÜLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
            Madde 13- Yükümlüler, askerlik şubeleri veya konsolosluklardan alacakları ödemeleri gereken bedel miktarı ve bedelin yatırılacağı banka hesabını gösteren belge ile ödemelerini yaparlar, alacakları dekont veya makbuz aslını askerlik şubelerine veya konsolosluklara teslim ederler.

            BANKALARCA YAPILACAK İŞLEMLER
            Madde 14- Yükümlüler tarafından bankalara yatırılacak bedellerin ödenmesi sırasında ilgili bankalar tarafından düzenlenecek makbuz veya dekonta; yükümlünün adı ve soyadı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe ve ödenen bedel tutarı ile yapılan ödemenin banka hesabına alacak kaydedilmek üzere alındığına dair meşruhat tam ve eksiksiz olarak yazılır.

            Alman Markı dışındaki diğer konvertibl döviz olarak yapılan ödemelerde döviz cinsi ve ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru, Türk Lirası olarak yapılan ödemelerde ise ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Alman Markı döviz satış kuru da makbuz veya dekonta yazılır.

            Yükümlülerin yatırdıkları paralar Alman Markı olarak banka hesabına intikal ettirilir. Yapılacak ödemeler sırasında ortaya çıkabilecek komisyon, vergi gibi ek masraflar yükümlüler tarafından ayrıca ödenir ve bu husus da makbuz veya dekontta gösterilir.

            Bedelli askerlik ödemeleri T.C. Ziraat Bankası tarafından herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın aynı gün Alman Markı hesabına kaydedilir. Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına açılacak bu hesap, munzam karşılık, disponibilite ve her türlü diğer yasal yükümlülüklerden muaftır. Yurt dışından yapılacak havalelerde, havale konusu tutarın "bedelli askerlik" için olduğu belirtilir.

            T.C. Ziraat Bankası, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak üzere banka hesabına ödemede bulunan yükümlülerin; adı ve soyadı ile yatırdığı tutarı (Alman Markı cinsinden) içeren listeleri her ay sonu itibarıyla düzenleyerek Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarına gönderir.
 

ALTINCI KISIM
BEDELLİ ASKERLİK GELİRLERİNİN BÜTÇELENMESİ VE KULLANIMI

            BÜTÇELEME
            Madde 15- Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasında açılan özel hesapta Alman Markı olarak toplanan bedelli askerlik gelirleri genel bütçeye özel gelir ve karşılığı da ilgili kurum bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydedilir.

            Özel hesapta toplanan tutarların Türk Lirasına çevrilmesinde, özel gelir kaydı işleminin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

            Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılmayan miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

            ÖDENEKLERİN KULLANIMI
            Madde 16- Özel ödenek kaydedilen miktarlar, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz kalan bölgede yer alan illerde, öncelikle hayatın bir an önce normale dönmesini sağlayacak, geçici ve daimi iskan amacıyla konutlar yapılması, kamu hizmetlerine ait bina ve tesisler ile yol, su, elektrifikasyon, haberleşme ve benzeri altyapı tesislerinin inşası için bu işlerle görevli bulunan veya görevlendirilecek bakanlık veya kuruluşlara aktarılır.
 

YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜK
            Madde 17- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 18- Bu Esasları, Bakanlar Kurulu yürütür.