Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.08.1999 Perşembe Sayı: 23791 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
   
KARAR SAYISI:99/13200
     
            Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 29/7/1999 tarihli ve 54514 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

              Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

            Madde 1- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 17 nci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı ile aynı maddenin (b) bendinin (ii) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ayni ve nakdi kredi temin etmeleri, bu kredileri bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbesttir. Ancak prefinansman kredilerinin vadesi 18 aydır." 

            "ii) İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları 18 ay vadeli döviz kredileri." 

            Geçici Madde- Vadeleri bu Karar'ın yayımı tarihinden sonra dolan kredilerin vadeleri de 18 ay olarak kabul edilir. 

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Karar'ı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.