Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.10.2000 Perşembe Sayı: 24205 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 27 nci Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirtilen Miktarın Yükseltilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1291


            1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 30,000,000.- (otuzmilyon) lira olarak belirtilen ve 30/5/1993 tarihli ve 93/4473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 565,000,000.- (beşyüzaltmışbeşmilyon) liraya yükseltilen tutarın 31,316,000,000.- (otuzbirmilyarüçyüzonaltımilyon) lira olarak yeniden tespiti; Devlet Bakanlığı'nın 21/6/2000 tarihli ve 018918 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT
            Başbakan