Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.10.2000 Pazar Sayı: 24194 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 2000 Yılında Kuraklık Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliğine veya Şahıslarına Ait Çayır ve Meralar ile Yem Bitkisi Ekilişleri Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerinin Hayvancılıkla İlgili Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1308


            Ekli "2000 Yılında Kuraklık Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliğine veya Şahıslarına Ait Çayır ve Meralar ile Yem Bitkisi Ekilişleri Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerinin Hayvancılıkla İlgili Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 5/9/2000 tarihli ve 2867 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

2000 Yılında Kuraklık Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliğine Veya Şahıslarına Ait Çayır ve Meralar ile Yem Bitkisi Ekilişleri Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerinin Hayvancılıkla İlgili Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar            Madde 1- 2000 yılında kuraklık nedeniyle köy tüzel kişiliğine veya şahıslarına ait çayır ve meralar ile yem bitkisi ekilişleri %40 oranında zarar gören ve bu nedenle ödeme sıkıntısına düşen ve durumları il hasar tespit ve ihtiyaç komisyonlarınca belirlenen hayvan yetiştiricilerinin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hayvancılıkla ilgili 2000 yılı vadeli ve vadesi 2001 yılına sarkan tabii afetin vuku bulduğu tarihte günü gelmemiş hayvancılık, işletme ve yatırım kredisi borçları bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenir.

            Madde 2- Bu Karara göre ertelenecek olan borçlardan dolayı T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin meydana gelecek gelir kayıpları, 14/1/2000 tarihli ve 2000/62 sayılı Kararnamenin eki Karar'da yer alan usul ve esaslara göre belirlenir ve T.C. Ziraat Bankasına ve T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazine'ce görev zararı olarak ödenir.

            Madde 3- İl hasar tespit ve ihtiyaç komisyonlarınca yapılan tespitlerin haksız ertelemeye neden olunduğunun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenmesi halinde, il hasar tespit ve ihtiyaç komisyonu üyeleri Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca sorumlu tutulur.

            Madde 4- 9/6/2000 tarihli ve 2000/870 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 4- Bu Karara uygun olarak ertelenen borçlardan ve açılan kredilerden dolayı meydana gelecek gelir kayıpları, 14/1/2000 tarihli ve 2000/62 sayılı Kararnamenin eki Karar'da yer alan usul ve esaslara göre belirlenir ve T.C. Ziraat Bankasına, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazine'ce görev zararı olarak ödenir."

            Madde 5- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.