Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.03.2000 Salı Sayı: 23993 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Hedef Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Pilot Bölgelerde Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/267


            Tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacıyla pilot bölgelerde uygulama başlatılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 21/2/2000 tarihli ve 13551 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 1/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

1/3/2000 Tarihli ve 2000/267 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- Hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve bu amaçla teşkil edilecek olan kayıt sistemi uygulamalarının muhtemel sonuçlarını belirlemek amacıyla pilot proje uygulaması başlatılmıştır.

            Madde 2- Söz konusu proje, aşağıda sayılan ilçelerde Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu tarafından tespit edilecek pilot bölgelerde uygulanacaktır.

            Ankara/Polatlı İlçesi
            Antalya/Serik ve Manavgat İlçeleri
            Adıyaman/Merkez ve Kahta İlçeleri
            Trabzon/Akçaabat ve Sürmene İlçeleri

            Madde 3- Pilot proje kapsamındaki hedef çiftçilere yapılacak ödemeler için gerekli finansman, Hazine Müsteşarlığı Bütçesinin "Tarımsal Destekleme Politikalarını Geliştirme Projesi Giderleri" harcama kalemine tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

            Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak hedef çiftçilere yapılan ödeme tutarının %0.5'i T.C. Ziraat Bankası'na hizmet komisyonu olarak ödenir.

            Madde 4- Doğrudan gelir desteği ödemeleri T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile söz konusu pilot bölgelerdeki hedef çiftçilere yapılır.

            Madde 5- Hedef çiftçinin tanımı ile ödeme tutarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nun önerileri dikkate alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

            Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.