Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.06.2001 Cumartesi Sayı: 24433 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 2001 - 2002 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2556


            Ekli "2001 - 2002 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 4/5/2001 tarihli ve 1615 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

2001 - 2002 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar            Madde 1- A) Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu Kararda yer alan fiyat ve esasları kabul eden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ile Ziraat Odalarınca verilmiş üretim belgesi sahibi hububat üreticilerinden alım yapar.

            B) Alıma tabi ürünlerin destekleme alım fiyatları, Ek 1 sayılı tablo ile belirlenmiştir. Geçici alım merkezlerinde bu fiyatların %0,5'i (binde beş) oranında ilave hizmet bedeli alınır. Gerektiğinde liman silolarına ürün sevkini yönlendirmek üzere, limanlarda farklı fiyat uygulamaya TMO yetkilidir.

            C) Ürün bedellerinin asgari %50'si teslimatı müteakip, bakiyesi de en geç 30 gün içerisinde ödenir.

            D) TMO 2001 - 2002 alım döneminde umumi mağazacılık faaliyetinde bulunur.

            Makbuz senetlerinin temsil ettiği ürünler, senet tanzim tarihinden itibaren en erken 1 ay geçtikten sonra geri alınabilir. Ancak, 1 Mayıs 2002 tarihine kadar geri alınmayan ürünler üretici olma şartı aranmaksızın alım işlemine tabi tutulur.

            TMO tarafından kredi temini için düzenlenen makbuz senetlerinde bu şartlar aranmaz.

            Üreticilerin isteği doğrultusunda makbuz senedi karşılığı depolanan ürün bedelinin tamamı, makbuz senetlerinin tanzim tarihinden itibaren en erken 2 ay geçtikten sonra, üreticilerin talebi halinde alım işlemine tabi tutularak o tarihteki cari alım fiyatından peşin ödenir.

            E) Destekleme alımına esas olacak vasıflarla, bu vasıflardan daha yüksek ve düşük vasıflardaki ürünlere ait satın alma şartları ile ilave prim ve tenzilata ait esaslar ve baremler, TMO tarafından tespit edilerek Tarım ve Köyişleri Bakanının onayını müteakip uygulanır.

            Alımı yapılacak olan ürünlerin gruplandırılması ve her ürün için asgari alım fiyat tespiti TMO tarafından yapılır, Tarım ve Köyişleri Bakanının onayını müteakip uygulanır.

            Madde 2- A) Satış için özellikleri belirlenen (1) numaralı ürünlerin 1/1/2002 tarihine kadar uygulanacak asgari iç satış fiyatları Ek 2 sayılı tablo ile belirlenmiştir.

            B) Satış için özellikleri belirlenen (2), (3) ve (4) numaralı ürünlerin iç satış fiyatlarını tespite TMO yetkilidir.

            C) Ürünlerin iç satış esasları ile 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanacak iç satış fiyatlarını, Aralık 2001 satış fiyatlarından az olmamak üzere belirlemeye TMO yetkilidir.

            D) 2001 - 2002 alım döneminde TMO tarafından satın alınacak çeltiklerin alım fiyatlarını belirlemeye Tarım ve Köyişleri Bakanı, çeltik ve pirinç satış fiyatlarını tespite TMO yetkilidir.

            Madde 3- TMO gerektiğinde borsalarda alım, satış ve vadeli işlemler yapabilir.

            Madde 4- TMO, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı ve ihracatı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilir.

            TMO serbest piyasa şartları içerisinde ithalat ve ihracatını FOB ve/veya C+F olarak yapmaya ve kullanacağı gemileri tamamen serbest rekabet şartları içerisinde temin etmeye yetkilidir.

            Madde 5- TMO, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara bu belgede yer almak ve Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine uygun olarak un, makarna, bisküvi, bulgur, irmik, şehriye, buğday nişastası ve sanayi yemi şeklinde yaptığı ihracatı belgelemek kaydıyla, Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen hububatı, stokları ölçüsünde ihraç tarihindeki dünya fiyatlarını da dikkate alarak peşin ve/veya vadeli olarak satmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilir.

            TMO bu madde kapsamında satılacak ürünlerin fiyatlarını ve satış esaslarını belirlemeye yetkilidir.

            Madde 6- TMO tarafından gerek dış, gerekse iç alım yoluyla temin edilen ürünlerin ve mevcut stokların 2001 - 2002 alım döneminde yapılacak iç ve dış satışlarından doğacak zararlar, hububat mamulleri satışları ve umumi mağazacılık faaliyetlerinden kaynaklanan zararlar ile 3, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen görevlerden doğacak zararlar, görev zararı sayılır ve Hazinece karşılanır.

            Madde 7- TMO'nun 2001 - 2002 alım döneminde ürün alımları için gerek duyacağı finansman, bütçeye konulan ödenekten yapılacak aktarımlar ile iç ve dış kredi temini suretiyle karşılanır. Yurt içinden ve yurt dışından kullanılacak döviz kredileri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan muaftır. Kredi temini konusunda yapılan işlemlerde bu Kararname ile belirlenen alım ve satış şartları aranmaz.

            Madde 8- TMO 2001 - 2002 alım döneminde gerektiği takdirde geçici işyeri açmaya ve kapatmaya, satın aldığı ürünleri işlemek üzere gerekli noktalarda tesis kiralamaya, imalat merkezleri açmaya ve kapatmaya, bu Karar kapsamındaki faaliyetler için idari bina, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli diğer araç ve gereçleri satın almaya veya kiralamaya, 2000 yılında fiilen gerçekleşen fazla çalışma limitini aşmayacak şekilde personeline fazla çalışma yaptırmaya yetkilidir.

            Madde 9- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ekmeklik buğday, un, bulgur, pirinç, arpa ve yulaf ihtiyaçları TMO'nun stok durumuna göre öncelikle karşılanır.

            Madde 10- Hükümetçe, TMO'ya verilen olağanüstü hal ve savaş stokuna ait muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında artış olduğu takdirde artan kısma ait mal bedeli müteakip bütçe yılında Hazinece karşılanır.

            Madde 11- 20/6/2000 tarihli ve 2000/851 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 12- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 13- Bu Karar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.

                                                                                        EK 1
      

2001 - 2002 DÖNEMİ HUBUBAT DESTEKLEME ALIM FİYATLARI (TL./KG)
ÜRÜN CİNSİ
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL(*)
I- MAKARNALIK BUĞDAYLAR
1/30
1/15
16/31
1/15
16/31
1/15
16/30
1- Anadolu Durum
188,600
191,600
193,600
198,600
203,600
205,600
207,600
2- Diğer Durum
172,200
175,200
177,200
182,200
187,200
189,200
191,200
II- EKMEKLİK BUĞDAYLAR
 
 
 
 
 
 
 
1- Anadolu Beyaz Sert
164,000
167,000
169,000
174,000
179,000
181,000
183,000
2- Anadolu Kırmızı Sert
164,000
167,000
169,000
174,000
179,000
181,000
183,000
3- Beyaz Sert
154,000
157,000
159,000
164,000
169,000
171,000
173,000
4- Kırmızı Yarı Sert
147,600
150,600
152,600
157,600
162,600
164,600
166,600
5- Beyaz Yarı Sert
147,600
150,600
152,600
157,600
162,600
164,600
166,600
6- Diğerleri (Kırmızı-Beyaz)
131,200
134,200
136,200
141,200
146,200
148,200
150,200
III- ARPALAR
 
 
 
 
 
 
 
1- Beyaz
131,200
134,000
135,000
138,250
141,500
143,000
144,500
2- Siyah ve Çakır
123,000
125,800
126,800
130,050
133,300
134,800
136,300
IV- ÇAVDAR-YULAF
123,000
125,800
126,800
130,050
133,300
134,800
136,300
V- MISIR
 
 
 
155,800
155,800
 
 

            (*) Eylül ayının ikinci yarısındaki fiyatlar müteakip aylar için de uygulanır.

                                                                                                    EK 2
      

2001 - 2002 DÖNEMİ HUBUBAT ASGARİ SATIŞ FİYATLARI (TL./KG)
ÜRÜN CİNSİ
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
I- MAKARNALIK BUĞDAYLAR
 
 
 
 
 
 
 
1- Anadolu Durum
228,500
232,500
241,500
253,000
256,500
259,000
264,500
2- Diğer Durum
208,500
212,500
220,500
231,000
234,500
236,500
241,500
II- EKMEKLİK BUĞDAYLAR
 
 
 
 
 
 
 
1- Anadolu Beyaz Sert
198,500
202,000
210,000
220,000
223,000
225,000
230,000
2- Anadolu Kırmızı Sert
198,500
202,000
210,000
220,000
223,000
225,000
230,000
3- Beyaz Sert
186,500
190,000
197,500
206,500
209,500
211,500
216,500
4- Kırmızı Yarı Sert
178,500
181,500
189,000
198,000
200,500
202,500
207,000
5- Beyaz Yarı Sert
178,500
181,500
189,000
198,000
200,500
202,500
207,000
6- Diğerleri (Kırmızı-Beyaz)
158,500
161,500
168,000
176,000
178,500
180,000
184,000
III- ARPALAR
 
 
 
 
 
 
 
1- Beyaz
158,500
161,500
168,000
176,000
178,500
180,000
184,000
2- Siyah ve Çakır
148,500
151,500
157,500
165,000
167,500
168,500
172,500
IV- ÇAVDAR-YULAF
148,500
151,500
157,500
165,000
167,500
168,500
172,500
V- MISIR
 
 
188,500
192,000
199,500
209,000
212,000