Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.01.1997 Salı Sayı: 22870 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Çeşitli Tarım Ürünlerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun'dan T.C. Ziraat Bankasına Kaynak Aktarılmasına Dair Karar
  
KARAR SAYISI:96/8980
    
            Çeşitli tarım ürünlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan T.C. Ziraat Bankası'na kaynak aktarılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 26/12/1996 tarihli ve 57446 sayılı yazısı üzerine, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 


            Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
            Başbakan 
 

27/12/1996 Tarihli ve 96/8980 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- Çeşitli tarım ürünlerinin desteklenmesi, iç talebin karşılanmasıyla birlikte üreticilerin fiyat hareketlerinden korunması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan T.C. Ziraat Bankasına 4.000 milyar TL'na kadar kaynak aktarılır.

            Madde 2- Aktarılan kaynak, ürün alım mevsimleri gözetilmek suretiyle, T.C. Ziraat Bankası tarafından ortaklarından, 1996 yılı ürününden alım yapılacak ürün bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine yıllık %50 basit faizli kredi olarak kullandırılır.

            Madde 3- Birliklere teslim edilecek ürün bedelleri T.C. Ziraat Bankasınca peşin olarak doğrudan üreticilere ödenir.

            Madde 4- T.C. Ziraat Bankasınca üreticilere yapılan ödemelerde Birliklerce düzenlenecek ürün alım bordrosu esas alınır.

            Madde 5- T.C. Ziraat Bankası, Birliklere kullandıracağı kredi ile ilgili olarak Birliklerce satın alınan ürünler üzerinde rehin tesis eder.

            Bu şartlar dışında, kredinin kullandırılması hususunda T.C. Ziraat Bankasının cari usul ve mevzuatı uygulanır.

            Madde 6- T.C. Ziraat Bankasına, bu işlemlerden dolayı krediye tahakkuk eden faizin 4 puanı hizmet komisyonu olarak verilir.

            Madde 7- Birliklere kullandırılacak kredi tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından belirlenir.

            Madde 8- T.C. Ziraat Bankasınca Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine kullandırılan kredilerin faizleri ile birlikte, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından belirlenen vadelerde ödenmemesi halinde kredi alacakları; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiz ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil edilir.

            Madde 9- T.C. Ziraat Bankasına aktarılan kaynağın Fona geri dönüşüne ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile Banka arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir.

            Madde 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 11- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.