Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.05.1999 Pazartesi Sayı: 23684 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12685
     
            Yaş ipekböceği kozası üreticisinin desteklenmesine ve destekleme primi ödemeleri için gerekli finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve  Ticaret Bakanlığı'nın 25/3/1999 tarihli ve 01923 sayılı yazısı üzerine, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

9/4/1999 Tarihli ve 99/12685 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            Madde 1- Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin çalışma konusuna dahil 1999 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşa satışında üreticilere verilecek prim tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

            Madde 2- Saptanan prim üreticilere ödenmek üzere, gerekli belgelere istinaden T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ödenir.

            Madde 3- Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanır.

            Bu Karar'ın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası'na destekleme primi tutarının %0,5'i oranında hizmet komisyonu ödenir.

            Madde 4- Koza Tarım Satış Kooperatifleri ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin ürün alımlarına ait destekleme primi ödemelerinde, bu kuruluşlarca düzenlenecek ürün alım bordroları esas alınır.

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı, prim ödemelerine esas olacak belgeleri ve ibraz mercilerini gerektiğinde yeniden tespite ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esaslarını T.C. Ziraat Bankası'nın da görüşünü alarak belirlemeye müştereken yetkilidir.

            Madde 5- Destekleme primi ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat Bankası'nın bağlı olduğu Bakanlık ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

            Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile diğer ilgililerden geri alınır.

            Madde 6- 1 inci madde uyarınca tespit edilen prim miktarında gerekli değişikliklerin yapılması, destekleme primi ödenecek son satış tarihinin belirlenmesi hususlarında Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

            Madde 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8- Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.