Tarım Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.07.1999 Perşembe Sayı: 23742 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12890
     
            Ekli "1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 16/6/1999 tarihli ve 1224 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                          Süleyman DEMİREL 
                                                                                          CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

            Madde 1-A) Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezlerinde aşağıda cins ve çeşitleri belirtilen hububat ürününü karşılarındaki destekleme alım fiyatları ile satın alır. 

                                                                                1999 YILI DESTEKLEME 
HUBUBATIN CİNSİ                                                  ALIM FİYATI (TL./KG) 

            I- MAKARNALIK BUĞDAYLAR 
                1- Anadolu Durum Buğdayı                                   92,000 
                2- Diğer Durum Buğdayı                                        84,000 

            II- EKMEKLİK BUĞDAYLAR 
                1- Beyaz Sert Buğdaylar                                        80,000 
                2- Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar                         80,000 
                3- Kırmızı Yarı Sert Buğdaylar                                72,000 
                4- Beyaz Yarı Sert Buğdaylar                                 72,000 
                5- Diğer Buğdaylar (Kırmızı-Beyaz)                       64,000 

            III- ARPALAR 
                1- Beyaz Arpa                                                         60,000 
                2- Siyah ve Çakır Arpa                                            56,000 

            IV- ÇAVDAR                                                                56,000 

            V- YULAF                                                                     56,000 

            VI- MISIR                                                                      68,000 

            B) Ürün bedellerinin %50'si teslimatı müteakip, kalan %50'si ise 45 gün sonra ödenir. 
            C) Bu ürünlerin iç satış fiyat ve esaslarını belirlemeye Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilidir. 
            D) Hububat Destekleme Alım Fiyatlarına; 

                                                                                       Makarnalık ve 
                                                                                       Ekmeklik                 Arpa, Çavdar 
                                                                                       Buğdaylarda           ve Yulafda 
            a) 1 - 31 Temmuz 1999 tarihleri arasında        2000 TL./KG          1250 TL./KG, 
            b) 1 - 31 Ağustos 1999 tarihleri arasında        2000 TL./KG           1250 TL./KG, 
            c) 1 - 30 Eylül 1999 tarihleri arasında              2000 TL./KG            1250 TL./KG, 
            d) Mısır Destekleme Alım Fiyatı 1 Ağustos 1999 tarihinden geçerli olup, bu    fiyata 1 Ekim ile 30 Kasım 1999 tarihleri arasında her ay için 1500 TL./KG 

           ilave edilir. 

            E) 1999 - 2000 döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi'nce satın alınacak çeltik alım fiyatlarını belirlemeye Tarım ve Köyişleri Bakanı, çeltik ve pirinç satış fiyatlarını tesbite Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilidir. 

            F) Destekleme alımına esas olacak vasıfları, bu vasıflardan daha yüksek ve düşük vasıflardaki ürünlere ait satın alma şartları ile ilave prim ve tenzilata ait esaslarla baremler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce hazırlanarak uygulanır. 

            Alımı yapılacak olan ürünleri gruplandırmaya, gruplar için farklı fiyat uygulamaya, her ürün için asgari alım fiyatı tesbit etmeye Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilidir. 

            Madde 2- Toprak Mahsulleri Ofisi, umumi mağazacılık faaliyetleri kapsamında emanet yoluyla depoladığı ürünleri de talep halinde bu Kararnamenin 3 üncü maddesindeki hükümlere göre alım işlemine tabi tutar. 

            Madde 3- Toprak Mahsulleri Ofisi sadece üreticilerden alım yapar. Genel kurulları yapılmış, yönetim ve denetim kurulları belirlenmiş Ziraat Odaları, Ziraat Odalarının bulunmadığı yerlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından verilecek üretici belgeleri hamilleri üretici kabul edilir. Toprak Mahsulleri Ofisi yukarıda sayılan belge sahibi kişiler dışında alım yapmaz. 

            Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Umumi Mağaza sıfatıyla tevdi edilmiş olup, 1 Mayıs 2000 tarihine kadar çekilmeyen ürün alımlarında bu madde hükmü uygulanmaz. Bu tarihi değiştirmeye Tarım ve Köyişleri Bakanı yetkilidir. 

            Madde 4- Toprak Mahsulleri Ofisi, peşin veya iç ve dış kredi kullanmak suretiyle hububat ithalatı ve ihracatı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca görevlendirilir. 

            Toprak Mahsulleri Ofisi serbest piyasa şartları içerisinde ithalat ve ihracatını FOB ve C+F olarak yapmaya ve kullanacağı gemileri tamamen serbest rekabet şartları içerisinde temin etmeye yetkilidir. 

            Madde 5- Toprak Mahsulleri Ofisi'nce gerek ithalat, gerekse destekleme ve iç alım yoluyla temin edilen çeltik dahil hububat ile mevcut çeltik ve pirinç stoklarının 1999 - 2000 alım döneminde yapılacak iç ve dış satışlarından doğacak zararlar, hububat mamulleri satışları ile umumi mağazacılık faaliyetlerinden kaynaklanan zararlar ile 4 üncü maddede belirtilen görevlerden doğacak zararlar, görev zararı sayılır ve Hazine'ce karşılanır. 

            Madde 6- Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1999 - 2000 alım döneminde ürün alımları için gerek duyacağı finansman, genel bütçeye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görev zararlarının ödenmesi için konulan ödenekten yapılacak aktarımlarla, T.C. Merkez Bankasınca sağlanacak reeskont kredisiyle, iç ve dış kredi temini suretiyle karşılanır. Yurt içinden ve yurt dışından kullanılacak döviz kredileri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan muaftır. 

            Madde 7- Toprak Mahsulleri Ofisi 1999 - 2000 alım döneminde gerektiği takdirde geçici işyeri açmaya ve kapatmaya, satın aldığı ürünleri işlemek üzere gerekli noktalarda tesis kiralamaya, imalat merkezleri açmaya ve kapatmaya yetkilidir. 

            Madde 8- Bu Kararname kapsamındaki faaliyetler için idari bina, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli haberleşme araç ve gereçlerini satın almaya veya kiralamaya Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilidir. 

            Madde 9- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ekmeklik buğday, un, bulgur, makarna, irmik, pirinç, arpa ve yulaf ihtiyaçları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stok durumuna göre öncelikle karşılanır. 

            Madde 10- Hükümetçe, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen olağanüstü hal ve savaş stokuna ait muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında artış olduğu takdirde artan kısma ait mal bedeli müteakip bütçe yılında Hazine'ce karşılanır. 

            Madde 11- Toprak Mahsulleri Ofisi bu Kararda yer alan iç alım fiyat ve esaslarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1999 yılı ürünü ihtiyaç fazlası buğday ve arpalardan 100.000 tona kadar satın almakla görevlendirilmiştir. 

            Bu işlemden doğacak zararlar görev zararı sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre Hazine'ce karşılanır. 

            Madde 12- Hükümetçe, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen hibe görevlerinde, hibe tutarı Hazine'ce Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ödenir. Bu ödemeyi müteakip Toprak Mahsulleri Ofisi'nce ürün teslimatı yapılır. 

            Madde 13- 11/5/1998 tarihli ve 98/11033 sayılı Kararname ile 6/7/1998 tarihli ve 98/11367 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 14- Bu Karar 24/5/1999 tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 15- Bu Karar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.