Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.09.1999 Salı Sayı: 23830 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin 1998 Yılı Ürünü Alımlarının Finansmanı Amacıyla T.C. Ziraat Bankası'ndan Kullandıkları Kredilerin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Kullandırılan Kredi Koşullarına Dönüştürülmesine İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:99/13288
    
            Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin 1998 yılı ürünü alımlarının finansmanı amacıyla T.C. Ziraat Bankası'ndan kullandıkları kredilerin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan kullandırılan kredi koşullarına dönüştürülmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 20/8/1999 tarihli ve 60572 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 


            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

26/8/1999 Tarihli ve 99/13288 Sayılı Kararnamenin Eki 
 
K A R A R

           Madde 1- Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin 1998 yılı ürünü alımlarının finansmanı amacıyla T.C. Ziraat Bankası'ndan (Banka) kullandıkları krediler, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerince imzalanacak protokol uyarınca ödeme planına bağlandıktan sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'ndan kullandırılan kredi koşullarına dönüştürülür.

           Madde 2- T.C. Ziraat Bankası'nın söz konusu uygulamadan kaynaklanan gelir kaybı, görev zararı olarak Bankaya Hazine'ce ödenir. Gelir kaybının hesaplanmasında ticari kredi faiz oranı ile DFİF kredileri faiz oranı dikkate alınır.

           Madde 3- Görev zararı tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar Bankanın ticari kredi faiz oranı ile buna ilişkin usul ve esaslara göre faiz tahakkukuna devam edilir.

           Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 5- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.