Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.10.1999 Cuma Sayı: 23847 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
   
KONU : Çiftçilerin 1999 Yılı Hasat Döneminde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Sattıkları Ürün Bedellerinden Kalan Alacaklarının, T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Mahsubuna Dair Karar
 
KARAR SAYISI:99/13411
              
            Ekli "Çiftçilerin 1999 Yılı Hasat Döneminde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Sattıkları Ürün Bedellerinden Kalan Alacaklarının, T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Mahsubuna Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 26/7/1999 tarihli ve 1622 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

Çiftçilerin 1999 Yılı Hasat Döneminde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Sattıkları Ürün Bedellerinden Kalan Alacaklarının, T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Mahsubuna Dair Karar

            Madde 1- Çiftçilerin 1999 yılı hasat döneminde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sattıkları ürün bedellerinden tahakkuk eden alacakları, talepleri halinde Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T.C. Ziraat Bankası'na olan vadesi dolmuş borçları ile vadesi 30/4/2000 tarihine kadar dolacak tarımsal kredi borçlarına gerekli görülen tevsik edici belgelere istinaden, 31/5/2000 tarihine kadar mahsup edilir.

            Madde 2- Çiftçiler, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince mahsup edilecek tahakkuk etmiş ürün bedeli alacakları için bu Kararın yürürlük tarihinden, tahakkuk edecek alacakları için ise tahakkuk tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, alacaklı oldukları kuruluşa müracaat ederler.

            Madde 3- Bu Karar uyarınca yapılan mahsup işlemi dolayısıyla T.C. Ziraat Bankası'nca, ürünleri satın alan kuruluşlara mahsup tarihi itibarıyla mahsup tutarı kadar kredi açılmış sayılır.

            Madde 4- Mahsup edilen çiftçi alacakları, ürünleri satın alan kuruluşlar tarafından yürürlükteki mevzuata göre, bitkisel üretimle ilgili, tarımsal kredi faizi üzerinden tahakkuk edecek faiz ve diğer masraflarıyla birlikte T.C. Ziraat Bankası'na en geç  mahsubun yapıldığı ayı takip eden iki ay içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen alacak miktarları Hazine'ce karşılanır.

            Madde 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Devlet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.