Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.12.1999 Perşembe Sayı: 23922 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13753

  
            18/6/1999 tarihli ve 99/12890 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karara Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 30/11/1999 tarihli ve 3000 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karara Ek Karar

            Madde 1- 18/6/1999 tarihli ve 99/12890 sayılı Kararnamenin eki Karar'a aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 1- Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara, bu belgede yer almak ve Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine uygun olarak mamul madde şeklinde yaptığı ihracatı belgelemek kaydıyla, ihraç edilen ürün hammaddesi olan hububat cinsine tekabül eden miktarı kendi stoklarından ihraç tarihindeki dünya fiyatlarını da dikkate alarak satmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca görevlendirilir.

            Şartlı muafiyet sistemine göre düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip kişi ve kuruluşlar belgelerinde yer alan hububatın bir kısmını ya da tamamını ithal edebilecekleri gibi talepleri halinde Toprak Mahsulleri Ofisi kendi stoklarından dünya fiyatlarını dikkate alarak hububat satışı yapabilecektir.

            Bu Karar'ın yayımlanmasından sonra yapılacak ihracatlar için uygulanmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi satılacak ürünlerin fiyatını ve satış esaslarını belirlemeye yetkilidir.

            Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu satışlardan doğacak zararları görev zararı sayılır ve Hazine'ce karşılanır."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar'ı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet bakanlıkları birlikte yürütür.