Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 1999 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği ve Soya Fasulyesi Üreticilerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13798


            1999 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği ve soya fasulyesi üreticilerinin desteklenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 7/12/1999 tarihli ve 3078 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

10/12/1999 Tarihli ve 99/13798 Sayılı Kararnamenin Eki 
Karar

            Madde 1- 1999 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği ve soya fasulyesinin satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nın görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkilidir.

            Madde 2- Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, 2000 Mali Yılı Bütçesinin "Pamuk ve Diğer Ürünlerin Desteklenmesi İçin Yapılacak Ödemeler" harcama kalemine tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

            Bu Karar'ın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere ödenen prim tutarının %0.5'i T.C. Ziraat Bankası'na hizmet komisyonu olarak ödenir.

            Madde 3- Destekleme primi, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan üreticilere ödenir.

            Madde 4- Üreticilere destekleme primi ödenebilmesi için, üreticinin mülkiyetinde ya da kullanımındaki araziyi gösterir belge (tapu, köy senedi, kira sözleşmesi, v.b.), üretici belgesi, vergi mevzuatına göre düzenlenmesi gereken alım satım belgeleri ve uygulama tebliğleri ile belirlenen diğer belgelerin ilgili mercilere ibrazı şarttır.

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, prim ödemelerine esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak, diğer belgeleri gerektiğinde yeniden tespite ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esaslarını belirlemeye ve tebliğler çıkarmaya müştereken yetkilidir.

            Madde 5- Prim ödemeleri, tebliğlerde belirlenen ilgili mercilerce yapılacak incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben yapılır.

            Madde 6- Destekleme primi ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı yetkilidir. Bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin hizmetlerinden de yararlanılabilir.

            Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ve destekleme primi ödenmesine esas teşkil eden belgelerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile, haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

            Ayrıca, bu durumu saptananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla pamuk alım satım tescili yaptırdığı anlaşılanlar, bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmazlar.

            Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödemeyi sağlayan belge ve belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden Tarım Satış Kooperatifleri, birlikler, çırçır işletmeleri, yağ fabrikaları ve diğer ilgililerden geri alınır.

            Madde 7- Destekleme primine konu olacak ürünlerin son satış ve belge ibraz tarihlerinin belirlenmesi hususunda Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nın görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkilidir.

            Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 9- Bu Kararı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı birlikte yürütür.