VATANDAŞLIK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 17.10.2000 Salı Sayı: 24203 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:2000/1390
 
            Tabii afet nedeniyle zarar gören çiftçi, esnaf ve sanatkar, küçük ve orta boy işletmeler, serbest meslek mensubu ve sanayi ve ticaret erbabı ile menkul ve gayrimenkul malları zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılması hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 20/9/2000 tarihli ve 75193 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 


            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

 
21/9/2000 Tarihli ve 2000/1390 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne İlişkin Hükümler
            Madde 1- Tabii afetler nedeniyle tarımsal işletme, tarımsal ürün ve hayvan varlıkları ile menkul, gayrimenkul malları ve işyerleri en az %40 oranında zarar gören ve bu durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanun ile 8/7/1948 tarihli ve 5254 sayılı Kanuna göre tesis edilen il ve ilçe hasar tespit ve ihtiyaç komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Kredi Kooperatiflerine tabii afetin vuku bulduğu tarih itibarıyla oluşmuş olan mevcut borçları, ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süre ile ertelenir. Ancak deprem afetinin vuku bulması durumunda hasar tespitinde söz konusu %40 hasar oranı aranmaz.

            Hasar oranının tespitinde; çiftçilerin tüm tarımsal varlığı esas alınmış ise zirai kredi borçlarının tamamı, sadece ekiliş ve ürünleri esas alınmış ise bitkisel üretimle ilgili zirai kredi borçları ertelenir.

           Madde 2- 1 inci madde esasları dahilinde zarar gördüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişi üreticilere, hasar gördükleri konuda T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince belirlenecek limitler dahilinde;

            a) Azami 1 yıl vadeli işletme kredisi,

            b) İlk yıl anapara ve faiz ödemesiz, azami 5 yıl vadeli yatırım kredisi,

            açılır.

            Yeni açılan kredilere ve ertelenen kredilere; kredi türleri itibarıyla uygulanan cari faiz oranlarının yarısı oranında faiz uygulanır.

            T. Halk Bankası A.Ş.'ne İlişkin Hükümler
            Madde 3- Tabii afetler nedeniyle gayrimenkul ve menkul malları zarar gören ya da yöre ekonomisinin etkilenmesi sebebiyle ticari ve sınai faaliyetleri sekteye uğrayan (münhasıran fiili hasar görmüş afet bölgesi sınırları içinde) ve bu durumları T. Halk Bankası temsilcisinin de bulunacağı il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen esnaf ve sanatkarlar, küçük ve orta boy işletmeler, serbest meslek mensupları ile sanayi ve ticaret erbabının T. Halk Bankasına tabii afetin vuku bulduğu tarih itibarıyla oluşmuş olan mevcut borçları; ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süre ile ertelenir.

           Madde 4- 3 üncü madde esasları dahilinde zarar gördüğü tespit edilen;

            a) Esnaf ve sanatkarlar, küçük ve orta boy işletmeler, serbest meslek mensupları ile sanayi ve ticaret erbabına, T. Halk Bankasınca belirlenecek limit dahilinde (daha önce açılmış bulunan ve bu Karar kapsamında ertelenmiş olan kredi tutarları limit tespitinde dikkate alınmaz) ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl
vadeli işletme kredisi,

            b) Makine, teçhizat alımı ile işyeri onarımına ilişkin olarak, ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 4 yılda 8 eşit taksitle ödenmek üzere 5 yıl vadeli tesis kredisi, açılır.

            Yeni açılan kredilere ve ertelenen kredilere kredi türleri itibarıyla uygulanan cari faiz oranlarının yarısı oranında faiz uygulanır.

            T.Emlak Bankasına İlişkin Hükümler
            Madde 5- Tabii afetler nedeniyle gayrimenkul ve menkul malları zarar gören ve bu durumları T.Emlak Bankası temsilcisinin de bulunacağı il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin T.Emlak Bankasına tabii afetin vuku bulduğu tarih itibarıyla oluşmuş olan mevcut borçları; ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süre ile ertelenir.

            Ertelenen kredilere; kredi türleri itibarıyla uygulanan cari faiz oranlarının yarısı oranında faiz uygulanır.

            Ortak Hükümler
            Madde 6- Yeni açılacak krediler için ihtiyaç duyulacak kaynak ilgili mali yıl bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dahilinde aktarılır. Bankalara kaynak aktarılmadan yeni kredi kullandırılmaz.

            Yeni açılan krediler ve söz konusu kredilerin geri dönüşleri ilgili bankalarca özel hesaplarda izlenir. Kredi geri dönüşleri en geç bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı hesabına aktarılır.

            Bu Karar kapsamında ertelenen borçların vadelerinde tahsilinin sağlanamaması halinde, gerekli kanuni takip işlemleri bankalar tarafından yürütülür. Aciz vesikasına bağlanan alacaklar görev zararı olarak Hazine'ce ödenir.

            Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadelerinde tahsilinin sağlanamaması halinde, gerekli kanuni takip işlemleri bankalar tarafından yürütülür. Aciz vesikasına bağlanan alacaklar için Hazine Müsteşarlığı hesabına iade yapılmaz.

           Madde 7- Yeni kredi talep ve erteleme talep süresi tabii afetin vuku bulduğu tarihten itibaren 3 aydır.

           Madde 8- Erteleme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermez.

           Madde 9- Ertelenen alacaklar vadelerinde tahsil olunur. Taksitlerden biri vadesinde ödenmediği takdirde kalan borç muacceliyet kesbeder. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Emlak Bankasınca kredi türleri itibarıyla cari temerrüt faizi uygulanır.

           Madde 10- Deprem afetinden zarar görmüş olmakla birlikte, T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile TİGEM'in deprem bölgesi dışındaki yerlerde bulunan şube veya birimlerinden kredi kullanmış olan gerçek ve tüzel kişilerin anılan kuruluşlara olan mevcut borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılmasına ilişkin talepler bu Karar kapsamında değerlendirilir.

           Madde 11- Bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, 14/1/2000 tarihli ve 2000/62 sayılı Kararnamede yer alan usul ve esaslara göre belirlenir ve T.C. Ziraat Bankasına, T. Halk Bankasına, T. Emlak Bankasına ve T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazine'ce görev zararı olarak ödenir.

            Ayrıca, ertelenen alacakları nedeniyle TİGEM'in doğacak görev zararı Hazine tarafından TİGEM'e ödenir.

           Madde 12- Bu Kararda yer almayan erteleme ve yeni kredi açılmasına ilişkin hususlar hakkında ilgili kurumların mevzuatı uygulanır.

           Madde 13- Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefilleri hakkında başlatılmış bulunan kanuni takibat, müracaat süresi sonuna kadar durdurulur.

           Madde 14- Bu Karar kapsamında yeni açılan krediler, 20/12/1999 tarihli ve 99/13761 sayılı Kararnamenin eki Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrıcalık Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar hükümlerine tabi değildir.

           Madde 15- 11/4/1996 tarihli ve 96/8021 sayılı, 27/5/1998 tarihli ve 98/11128 sayılı, 24/6/1998 tarihli ve 98/11301 sayılı ve 20/8/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı kararnameler bu Kararın yayım tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

            Söz konusu kararnamelere göre bu Kararın yayımlandığı tarihe kadar yapılan erteleme ve kredi işlemleri tabi olduğu mevzuata göre yürütülür.

           Madde 16- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlamaya Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

           Geçici Madde 1- 22/5/2000 tarihinden itibaren meydana gelen tabii afetlerden zarar gören ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca genel hayata etkililik Olur'u kapsamına alınan yerler için bu Kararın 7 nci maddesinde belirtilen yeni kredi talep ve erteleme talep süresi bu Kararın yayımından itibaren başlar.

           Geçici Madde 2- 20/8/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı Kararname çerçevesinde 10/7/2000 tarihli ve 2000/1103 sayılı Kararnamenin geçici maddesi ile tanınan 45 günlük başvuru süresinin sonuna kadar yeni kredi ve kredi ertelemesi için talepte bulunulabilir. Ancak, bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten söz konusu 45 günlük sürenin bitimine kadarki talepler için bu Karar hükümleri uygulanır.

           Madde 17- Bu Karar 22/5/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 18- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.