VATANDAŞLIK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 20.08.1999 Cuma Sayı: 23792 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Dağıtılacak Tohumluk Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/13172
     
            Ekli "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Dağıtılacak Tohumluk Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 30/6/1999 tarihli ve 1339 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Dağıtılacak Tohumluk Hakkında Karar 

            Madde 1- 1999 yılında kuraklık, don, dolu, sel, taşkın, haşere, yangın ve benzeri afetler nedeniyle ekiliş ve ürünleri en az %40 oranında zarar gören ve durumları İl İhtiyaç Komisyonlarınca tespit edilmiş bulunan çiftçilere 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun'a göre dağıtılacak tohumlukların karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan "Gübre ve Diğer Tarımsal Girdi Teşviki İçin Yapılacak Ödemeler" harcama kalemindeki ödenekten "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu" (Fon) harcama kalemine aktarılacak 30 trilyon TL.'na kadar meblağdan T.C. Ziraat Bankası'nca en geç 1/9/1999 tarihine kadar 1 yıl vadeli ve faizsiz tohumluk kredisi açılır. 

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenmiş ihtiyaç miktarına göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün üretip hazırladığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden veya piyasadan veyahut ithal yoluyla temin edilecek buğday ve arpa tohumluklarının bedeli T.C. Ziraat Bankasınca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hesabına eski borçlarına bakılmaksızın Hazine'den yapılacak nakit aktarımını müteakip yatırılır. Fon'dan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırılmak üzere T.C. Ziraat Bankası'na yapılacak aktarıma ilişkin usul ve esaslar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat Bankası arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir. 

            Madde 2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca tespit edilecek çeşitlerden uygun evsaftaki buğday ve arpa tohumluklarının dağıtımı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri ile gerekli işbirliği yapılarak, 5254 sayılı Kanun çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca 1999 yılı için yayımlanan "Buğday ve Arpa Tohumluğu Dağıtım Sistemi Genelgesi"ne göre yapılır. 

            Madde 3- Çiftçiler tohumluk borçlarını T.C. Ziraat Bankası'na 30/9/2000 tarihine kadar faizsiz olarak öder. Ancak bu tarihe kadar borcunu ödemeyen çiftçilerden, bu tarihten tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un belirlediği gecikme zammı oranında aylık faiz tahakkuk ettirilerek tahsilat yapılır. 

            Madde 4- T.C. Ziraat Bankası'na aktarılan kaynağın Fon'a geri dönüşüne ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası arasında düzenlenecek protokolle belirlenir. 

            Madde 5- Bu Karar kapsamında, buğday ve arpa tohumluğu dağıtımı yapılacak çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce söz konusu tohumluklar için ayrıca kredi açılmaz. Daha önceki yıllarda 5254 sayılı Kanun ve çıkarılan kararnamelere dayanılarak T.C. Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya Tarım Kredi Kooperatifleri'nden tohumluk kredisi kullanıp da vadesinde borcunu ödemeyen çiftçiler bu Karar'a göre kullandırılacak tohumluk kredisinden yararlandırılmazlar. 

            Madde 6- Çeşitli tabii afetlerden zarar gören çiftçilere dağıtılacak tohumlukların dağıtım masrafları görev zararı sayılarak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne Hazine tarafından ödenir. 

            Madde 7- Bu Karar 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 8- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.