tabiafet  
Resmi Gazete: 28.08.1999 Cumartesi  Sayı: 23800 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   
    
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkında Karar
     
KARAR SAYISI:99/13233
       
            Tabii afet nedeniyle zarar gören çiftçi, esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu ve sanayi ve ticaret erbabı ile menkul ve gayrimenkul malları zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılması hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 19/8/1999 tarihli ve 60173 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
20/8/1999 Tarihli ve 99/13233 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR
 
T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin hükümler

            Madde 1- İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Yalova, Eskişehir illerinde meydana gelen tabii afet nedeniyle tarımsal işletme, tarımsal ürün ve hayvan varlıkları ile menkul, gayrimenkul malları ve işyerleri zarar gören ve bu durumları il ve ilçe hasar tespit ve ihtiyaç komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) olan mevcut borçları, ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süreyle ertelenir. 

            Madde 2- 1 inci madde esasları dahilinde zarar gördüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişi üreticilere, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince belirlenecek limitler dahilinde; 

            a) Azami 1 yıl vadeli işletme kredisi, 

            b) İlk yıl anapara ve faiz ödemesiz, azami 5 yıla kadar yatırım kredisi açılır. 

           Yeni açılan kredilere ve ertelenen kredilere; kredi türleri itibarıyla uygulanan cari faiz oranlarının yarısı oranında faiz uygulanır. Ödemesiz dönem sonlarında basit usulle faiz tahakkuk ettirilir. 

            Türkiye Halk Bankasına ilişkin hükümler 

            Madde 3- Tabii afete maruz kalan yörelerde faaliyette bulunanların Türkiye Halk Bankasına olan borçlarının ertelenmesinde ve yeni krediler açılmasında, 24/6/1998 tarihli ve 98/11301 sayılı Kararname hükümlerine göre işlem yapılır. 

            T.Emlak Bankasına ilişkin hükümler 

            Madde 4- İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Yalova ve Eskişehir illerinde meydana gelen tabii afet nedeniyle gayrimenkul ve menkul malları zarar gören ve bu durumları il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin T.Emlak Bankasına olan mevcut borçları; ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süre ile ertelenir. 

            Ertelenen kredilere; kredi türleri itibarıyla uygulanan cari faiz oranlarının yarısı oranında faiz uygulanır ve ödemesiz dönem sonlarında basit usulle faiz tahakkuk ettirilir. 

            Ortak hükümler 

            Madde 5- Yeni kredi talep ve erteleme talep süresi tabii afetin vuku bulduğu tarihten itibaren 3 aydır. 

            Madde 6- Erteleme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermez. 

            Madde 7- Ertelenen alacaklar vadelerinde tahsil olunur. Taksitlerden biri vadesinde ödenmediği takdirde kalan borç muacceliyet kesbeder. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankasına ve T. Emlak Bankasınca kredi türleri itibarıyla cari temerrüt faizi uygulanır. 

            Madde 8- Bu Karar kapsamında ertelenen ve yeni açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları; ilgili bankaların ticari krediler için uyguladıkları genel faiz oranına göre belirlenir ve T.C. Ziraat Bankasına, T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T.Emlak Bankasına Hazine'ce görev zararı olarak ödenir. 

            Bu gelir kaybının talep tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ödenmemesi halinde ticari kredi temerrüt faizi uygulanır. 

            Ayrıca ertelenen alacaklar nedeniyle TİGEM'in doğacak görev zararı Hazine tarafından TİGEM'e ödenir. 

            Madde 9- Bu Karar'da yer almayan erteleme ve yeni kredi açılmasına ilişkin hususlar hakkında ilgili banka ve kooperatifin mevzuatı uygulanır. 

            Madde 10- Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefilleri hakkında başlatılmış bulunan kanuni takibat, müracaat süresi sonuna kadar durdurulur. 

            Madde 11- Bu Karar kapsamında açılan krediler 30/12/1997 tarihli ve 97/10497 sayılı Kararname ile 30/7/1999 tarihli ve 99/13202 sayılı Kararname hükümlerine tabi değildir. 

            Madde 12- Bu Karar 17/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

            Madde 13- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.