tabiafet  
Resmi Gazete: 26.11.1999 Cuma Sayı: 23888 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı  
   
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkındaki 99/13233 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
    
KARAR SAYISI:99/13541
      
            Tabii afet nedeniyle zarar gören çiftçi, esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek mensubu ve sanayi ve ticaret erbabı ile menkul ve gayrimenkul malları zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılması hakkındaki 20/08/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı kararnamenin eki ve Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli ve Karar’ın yürürlüğe konulması 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesine göre Bakanlar Kurulun’ca 20/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
  
20/10/1999 TARİHLİ VE 99/13541 SAYILI KARARNAMENİN EKİ 
KARAR

            Madde 1- 20/08/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 2 - 1 inci madde esasları dahilinde zarar gördüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişi üreticilere tarımsal faaliyetleri ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince belirlenecek limitler dahilinde;

            a) Azami 1 yıl vadeli işletme kredisi,

            b) İlk yıl anapara ve faiz ödemesiz, azami 5 yıla kadar yatırım kredisi 

            açılır.

            Yeni açılacak krediler için ihtiyaç duyulan kaynak Geliştirme ve Destek Fonu’ndan T.C. Ziraat Bankasına Başbakan onayı ile aktarılır.

            Fondan aktarılan kaynaktan açılacak tüm kredilere %20 oranında akdi %50 oranında temerrüt faizi uygulanır.

            Ertelenen kredilere: kredi türleri itibarıyla uygulanan cari faiz oranlarının yarısı oranında faiz uygulanır. Ödemesiz dönem sonlarında basit usulde faiz tahakkuk ettirilir.”

            Madde 2 - Aynı Karar’ın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 8 - Bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları : ilgili bankaların ticari krediler için uyguladıkları genel faiz oranına göre belirlenir ve T.C. Ziraat Bankası’na, t.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T. Emlak Bankası’na Hazine’ce görev zararı olarak ödenir.

            Bu gelir kaybının talep tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ödenmemesi halinde ticari kredi temerrüt faizi uygulanır.

            Ayrıca ertelenen alacaklar nedeniyle TİGEM’in doğacak görev zararı Hazine tarafından TİGEM’e ödenir.

            Bu Karar kapsamında ertelenen borçların vadelerinde tahsilinin sağlanmaması halinde, gerekli kanuni takip işlemleri T.C. Ziraat Bankası ve T. Emlak Bankası tarafından yürütülür. Aciz vesikasına bağlanan alacaklar görev zararı olarak Hazine’ce ödenir.

            Bu Karar kapsamında ertelenen borçların vadelerinde tahsilinin sağlanmaması halinde, gerekli kanuni takip işlemleri T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülür. Aciz vesikasına bağlanan alacaklar için Geliştirme ve Destekleme Fonu’na iade yapılmaz.”

            Madde 3 - 20/08/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı Kararname ile 24/06/1998 tarihli ve 98/11301 sayılı Kararnamenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlamaya Hazine Müşteşarlığı yetkilidir.

            Madde 4 - Bu Karar 17/08/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.