Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.12.2000 Çarşamba Sayı: 24266 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1712


           Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2000 tarihli ve 55028 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan

23/11/2000 Tarihli ve 2000/1712 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 6 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından %16,"

           "b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %16,"

           "c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %16,"

           Madde 2- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "7- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından %16,"

           Madde 3- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "11- Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından %16,"

           Madde 4- Bu Kararın;

           a) 1 inci maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere,

           b) 2 nci maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere,

           c) 3 üncü maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.