Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 30.12.2003 Salı Sayı: 25332 (Asıl)

Bakanlar Kurulundan:
 

KONU:

Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2003/6575

 

            Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 8/12/2003 tarihli ve 052151 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M. A. ŞAHİN

Z. ERGEZEN

M.BAŞESGİOĞLU

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

10/12/2003 Tarihli ve 2003/6575 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1.- 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 24 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

1- Ücretlerden % 25,

2- Serbest meslek kazançlarından:

a) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5,

b) Diğerlerinden % 22,

3- Gayrimenkul sermaye iratlarından:

a) Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından % 1,

b) Diğerlerinden % 22,

4- Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (1) numaralı bendinde yazılı kazançlarından % 0,

5- Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından:

a) Devlet Tahvili faizlerinden % 0,

b) Hazine bonosu faizlerinden % 0r

c) Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden % 0,

d) Nama yazılı tahvil faizlerinden % 10,

e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden % 10,

f) Diğerlerinden % 10,

6- Mevduat faizlerinden:

a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

aa) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 24,

ab) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda % 18,

b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden;

ba) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda % 18,

bb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda % 18, be) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 16,

bd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 12,

be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda % 7,

c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden;

ca) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda % 18,

cb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda % 18,

cc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 16,

cd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 12,

ce) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda % 7,

d) Diğerlerinden;

da) Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için % 18,

db) (da) alt bendi dışında kalanlar için % 0,

7- a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından % 0,

b) Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından % 18,

c) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

ca) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda % 18,

cb) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 16,

cc) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 12,

cd) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda % 7,

8 - Her nevi alacak faizlerinden:

a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alman her türlü krediler için ödenecek faizlerden (özel finans kurumlarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıktan fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kar payları dahil) % 0,

b) Diğerlerinden % 10,

9 - Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından % 12,

10 - Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışır devir ve temliki mukabilinde alınacak bedellerden % 25,

11 - Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer-alan menkul sermaye iratlarından % 22,

oranında tevkifat yapılır.

Madde 2.- Bu Kararın;

1) 1 inci maddesinin;

a) 6 numaralı bendi; yayım tarihîni izleyen günden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere yayımı,

b) 7 numaralı bendi; yayım tarihini izleyen günden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek kar paylan ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya yenilenen vadeli hesaplara ödenecek kar paylan için geçerli olmak üzere yayımı,

c) 11 numaralı bendi yayım tarihini izleyen günden itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olmak üzere yayımı,

2) Diğer hükümleri 1/1/2004, tarihinde yürüdüğe girer.

Madde 3.- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.