Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.08.1998 Salı Sayı: 23432 (Mükl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanc ve iratlarından yapılacak
                                     tevkifat nispetleri hakkında kararda Değişiklik Yapıldamında Dair karar
  
KARAR SAYISI:98/11466
    
            Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanc ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 7/8/1998 tarihli ve 28962 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
            Mesut YILMAZ
                 Başbakan
10/881998 Tarihli ve 98/11466 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın I. Maddesinin 6 numaralı bendinin (d ) alt bendi ile 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                       "d) Diğerlerinden % 6,"

                       "11- Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 6"

            Madde 2- Bu Karar hükümleri yayımı tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihden sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile aynı tarihten itibaren düzenlenen sözleşmeler çerçevesinde 1/1/1998 tarihinden itibaren ihraç edilen menkul kıymetlerin, geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.