Kurumlar Vergisi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.09.1998 Salı Sayı: 23397 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak 
                                      Tevkifat Nisbetleri Hakkındaki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  
  
KARAR SAYISI:98/11592
 

            Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 28/8/1998 tarihli ve 31031 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ  
Başbakan  
28/8/1998 Tarihli ve 98/11592 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın I. maddesinin 6 numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d) Diğerlerinden %0," 
            Madde 2- Bu Karar hükümleri, 1/9/1998 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.