Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.10.1998 Perşembe Sayı: 23494 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Değişik 24 üncü Maddesinde Yer Alan 
                                      Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına  
                                      İlişkin Karar 
  
KARAR SAYISI:98/11796
  
            5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun değişik 24 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe Konulması; Maliye Bakanlığının 30/9/1998 tarihli ve 34928 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Mesut YILMAZ 
Başbakan 
   
7/10/1998 Tarihli ve 98/11796 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- 1/10/1998 tarihinden itibaren ihraç edilenler için bu tarihten geçerli olmak üzere 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın 1 inci maddesinin değişik 5 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizlerinden %0"  

            "b) Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden %0"  

            Madde 2- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.