Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.05.1999 Perşembe Sayı: 23700 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip
                                      Statüsü'nün Onaylanması Hakkında Karar 
  
KARAR SAYISI:99/12792
  
            Ekli "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü"nün onaylanması; Kültür Bakanlığı'nın 7/4/1999 tarihli ve 1113 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/4/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Bülent ECEVİT 
Başbakan 
   
FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE KOMŞU HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ TİP STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            BİRLİĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI 
            Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4110 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi gereğince 10/3/1999 tarihli ve 99/12574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre merkezi .....'da olmak üzere ..... Meslek Birliği adı altında bir Meslek Birliği kurulmuştur. 

            Bu Meslek Birliği, "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük"ün 7 nci maddesi uyarınca ..... alanında faaliyet gösterir. 

            TÜZELKİŞİLİK 
            Madde 2- Bu Birlik, Kültür Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip statüye uygun biçimde düzenlenmiş tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzelkişilik kazanır. 

            BİRLİĞİN AMACI 
            Madde 3- ..... Meslek Birliği'nin amacı: 
            ..... 
            ..... 
            ..... 

            Eser sahipleri ve/veya komşu hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır. 

            ÜYELERİN TEMSİLİ VE HAKLARIN TAKİBİ 
            Madde 4- Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileriyle ilişkilerinde, Birliğe kayıtlı eser sahiplerinin ve/veya komşu hak sahiplerinin haklarının takibinde üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir. 

            Eser sahipleri ve/veya komşu hak sahipleri, Birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak da takip edebilirler. 

            ESERLERİN İZLENMESİ 
            Madde 5- Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserleri nüshalarının kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür. 

            BİRLİĞİN FAALİYETLERİ 
            Madde 6- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

            a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak, 

            b) Üyelerinin telif ücretlerinin ve tazminatlarının tahsilini sağlamak, 

            c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak, 

            d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak, 

            e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek, 

            f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek, 

            g) Üyelerinin işaretlenmiş fikir ve sanat eseri nüshalarının ticari amaçla kullanılmasını kontrol etmek, izinsiz kullananlar için gerekli tedbirleri almak, 

            h) Meslek Birliği'nin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler; 

            1. ..... 
            2. ..... 

            MESLEK BİRLİĞİNİN KURUCULARI 
            Madde 7- Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kurucularının ad ve soyadlarıyla doğum yerleri ve doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri ile Birliğe asıl üye olabilme nitelikleri taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır (Ek:1). 

 
İKİNCİ BÖLÜM
MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

            ÜYE OLMA HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
            Madde 8- "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük"te öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, mezkur Tüzük'ün 13 ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Türk kanunlarına göre kurulmuş tüzelkişiler bu Meslek Birliği'ne üye olabilirler. Aynı alandaki her eser türü için bir tek meslek birliğine üye olunur. Eser sahipleri, icracı sanatçılar, ses taşıyıcı yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları yarattıkları, icra ettikleri veya yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. 

            Üyeler, genel kurulca belirlenmiş olan giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler. 

            ÜYELİK TÜRLERİ 
            Madde 9- "..... Meslek Birliği"nde asıl üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere ..... tür üyelik vardır. 

            ASIL ÜYE 
            Madde 10- Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir: 

            a) Türk vatandaşı olmak, tüzelkişiler için Türk kanunlarına göre kurulmuş olmak, 

            b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

            c) Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda öngörülen anlamda eser sahibi ve/veya komşu hak sahibi olmak, 

            d) Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak, 

            e) Yapımcı ve yayın kuruluşu olarak en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olmak ve en az altı ay öncesinden beri de fiilen üretimde bulunmak. 

            YARARLANAN ÜYE 
            Madde 11- Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir: 

            a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras yoluyla, devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler, 

            b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri, 

            c) Yasal oturma ve çalışma izni bulunan yabancı uyruklulardan Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan eser sahipleri ve/veya komşu hak sahipleri. 

            Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, ancak (b) ve (c) bentlerinde sayılanlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler. 

            ADAY ÜYELER 
            Madde 12- Yapımcı ve yayın kuruluşu olarak en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olan gerçek ya da tüzel kişiler altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler. 

            ÜYELİK BAŞVURUSU VE KABUL 
            Madde 13- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler Meslek Birliği'ne yazılı olarak başvururlar. 5846 sayılı Kanunda, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzükte ve Meslek Birliğinin tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular, yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye duyurulur. 

            Üyeliğe kabul edilenler, asıl üyeler, yararlanan üyeler ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan defterlere sıra numarasıyla yazılır. 

            ÜYELİK UYUŞMAZLIĞI 
            Madde 14- Üyelik başvurusu konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar ..... alanında kurulmuş olan Federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Kültür Bakanlığı kararıyla çözümlenir. Meslek Birliği ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Meslek Birliği'nin genel kurulunda çözümlenir. 

            ÜYELİĞİN SONAERMESİ VE İLİŞKİLERİN TASFİYESİ 
            Madde 15- Üyelik, ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılmayla sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı, yönetim kurulu kararıyla açıklanması da yapılarak defterden silinir. 

            Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süreyle devam eder. 

            ÜYELİKTEN ÇEKİLME 
            Madde 16- Üyeler, yazılı başvuruyla Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. 

            ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE İTİRAZ 
            Madde 17- Asıl, yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar: 

            a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla Birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak, 

            b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek, 

            c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek, 

            d) Asıl üyeler yönünden özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak. 

            Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu Karara karşı yargı yolu açıktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MESLEK BİRLİĞİNİN ORGANLARI 

            MESLEK BİRLİĞİNİN ORGANLARI 
            Madde 18- Meslek Birliği'nin zorunlu organları şunlardır: 

            a) Genel kurul, 

            b) Yönetim kurulu, 

            c) Denetleme kurulu, 

            d) Teknik-Bilim kurulu, 

            e) Haysiyet kurulu. 

            Meslek Birliği'nin ihtiyari organları şunlardır: 
            ..... 
            ..... 

            GENEL KURUL 
            Madde 19- Genel kurul, Meslek Birliği'nin asıl üyelerinden oluşur. 

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 20- Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

            a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulu ile ihtiyari organların asıl ve yedek üyelerini seçmek, 

            b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek, 

            c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak, 

            d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak, 

            e) Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak, 

            f) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek, 

            g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek, 

            h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek, 

            ı) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak, 

            j) Giriş ödentileri ve yıllık ödentilerin miktarını belirlemek, 

            k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapma konularında karar vermek, 

            l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak, 

            m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek, 

            n) Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak, 

            o) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilmiş diğer görevleri yapmak. 

            GENEL KURULA UYGULANACAK HÜKÜMLER 
            Madde 21- "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük"ün "Genel kurulun toplanması" başlıklı 23 üncü, "Genel kurulun toplantıya çağrılması" başlıklı 24 üncü ve "Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü" başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu Meslek Birliği hakkında da uygulanır. 

            YÖNETİM KURULU 
            Madde 22- Yönetim kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir. 

            Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. 

            Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır. 

            YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 
            Madde 23- Yönetim kurulu, en az üç üyeyle toplanır; kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. 

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 24- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

            a) Fikir ve sanat eseri sahiplerinin ve/veya komşu hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvuruda bulunmak, 

            b) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma vb. hususlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

            c) Stopaj dağıtım planı hazırlayarak Kültür Bakanlığının onayına sunmak, 

            d) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak, 

            e) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak, 

            f) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak, 

            g) Birden çok kimsenin beraber vücuda getirdiği kısımlara ayrılması mümkün bir eserin, hak sahiplerinin kendi aralarında anlaşma olmaması halinde telif ücretlerinin dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek, 

            h) Asıl üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak, 

            ı) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin her türlü yönergeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak, 

            j) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser sahiplerine ve/veya komşu hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak, 

            k) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğini, kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Kültür Bakanlığına göndermek, 

            l) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Kültür Bakanlığıyla iş birliği yapmak, gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek, 

            m) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak. 

            BİRLİĞİN TEMSİLİ 
            Madde 25- Birlik, yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir. 

            Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir. 

            Hakların izlenmesinde, Birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir. 

            DENETLEME KURULU 
            Madde 26- Denetleme kurulu, genel kurulca, asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer. 

            DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ 
            Madde 27- Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler, sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir örneğini de Kültür Bakanlığına gönderir. 

            TEKNİK - BİLİM KURULU 
            Madde 28- Teknik-bilim kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. 

            Teknik-bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. 

            TEKNİK - BİLİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
            Madde 29- Teknik-bilim kurulu, Meslek Birliği'nin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

            Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilirler. 

            HAYSİYET KURULU 
            Madde 30- Haysiyet kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer. 

            HAYSİYET KURULUNUN GÖREVLERİ 
            Madde 31- Haysiyet kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir. 

            "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" te ve Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen cezalar haysiyet kurulunca verilir. 

            İHTİYARİ ORGANLARI 
            Madde 32- Meslek Birliğinin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir. Bu organların kuruluş şekli ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

            ..... 
            ..... 

            BİRLİK ORGANLARINA SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ 
            Madde 33- Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanınca Kültür Bakanlığına ve Valiliğe, Valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazıyla bildirilir. 

            MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELER 
            Madde 34- Birlik ihtiyaç doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasında bağlantıyı sağlarlar. 

            Şubelerde çalıştırılacak personel Birlik personeli statüsündedir. 

            Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri, genel kurul kararıyla belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MALİ HÜKÜMLER 

            HESAP DÖNEMİ 
            Madde 35- Meslek Birliğinin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır. 

            MESLEK BİRLİĞİNİN GELİRLERİ 
            Madde 36- Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir: 

            a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler, 

            b) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payları, 

            c) Yayın gelirleri, 

            d) Hak sahiplerine dağıtılmak üzere 5846 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi uyarınca stopajdan elde edilen gelirler, 

            e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler, 

            f) Faiz, hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri, 

            g) Diğer gelirler. 

            YETKİ BELGESİ 
            Madde 37- Üyelerin yetki belgesinde belirttiği eseri ve ona ilişkin mali haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili, bu ücretlerin dağıtımı Birlik tarafından yapılır. 

            Bunun için üyeler, 5846 sayılı Kanunun değişik 20 nci maddesi uyarınca ve aynı Kanunun değişik 42 ve 80 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini Birliğe verirler. 

            Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir. 

            DAĞITIM 
            Madde 38- Birlikçe tahsil edilen telif ücretleri, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili için yapılan giderlerle birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş gün içinde hak sahiplerine ödenir. 

            5846 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesine göre stopajdan elde edilecek gelir, Kültür Bakanlığınca hazırlanacak dağıtım planları gereğince yıl sonunda birliklere pay edilir. Bakanlık stopaj gelirlerinin fiziki taşıyıcı ortam hangi tür eseri taşıyorsa o eserle ve ona komşu alanlarda faaliyet gösteren ilgili birliklere, taşıyıcı ortam birden fazla eser türünü taşıyorsa ilgili birliklere dağıtır. 

            Aynı eser türünde faaliyet gösteren birliklerin yıllık bilançolarında yer alan birlikçe tahsil olunan tazminatlar ve eserlerin özel kopyalama sayısı stopaj dağıtımında kriter olarak kabul edilir. 

            Meslek Birliği payına düşen bu parayı Bakanlığın onaylayacağı dağıtım planlarına göre onay tarihini izleyen üç ay içinde hak sahiplerine dağıtır. 

            KURUL ÜYELERİNE VE GÖREVLİLERE YAPILACAK ÖDEMELER 
            Madde 39- Yönetim, denetleme, teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca, yolluk ve gündelik verilir. 

            Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
BİRLİK TÜZELKİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ 

            FESİH, KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA VE TASFİYE 
            Madde 40- "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" ün "Genel kurul kararıyla fesih" başlıklı 43 üncü, "Mahkeme kararıyla fesih" başlıklı 44 üncü, "Kendiliğinden dağılmış sayılma" başlıklı 45 inci ve "Tasfiye" başlıklı 46 ncı maddeleri hükümleri bu Meslek Birliği için de uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            DEFTER VE KAYITLAR 
            Madde 41- Meslek Birliği, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır: 

            a) Asıl üye defteri, 

            b) Yararlanan üye defteri, 

            c) Aday üye defteri, 

            d) Yönetim kurulu karar defteri, 

            e) Gelen ve giden evrak defterleri, 

            f) Gelir ve gider defteri, 

            g) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, 

            h) Demirbaş defteri. 

            Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir. 

            Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur. 

            ESERLERİN BİR ÖRNEĞİNİN BİRLİĞE VERİLMESİ 
            Madde 42- Birliğe üye olan her eser ve hak sahibi, çoğaltılmış eserlerinin bir örneğini, çoğaltılamayanların maket, resim veya fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için, Birliğe vermek zorundadır. 

            Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanında faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk tüzelkişileri ile işbirliği yapabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

            ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 
            Madde 43- Meslek Birliği'nin uluslararası meslek birliklerine üye olması, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının uygun görüşü alındıktan sonra Kültür Bakanlığınca izin verilmesine bağlıdır. 

            Meslek Birliği, yurt dışındaki aynı amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Kültür Bakanlığına bildirilir. 

            KÜLTÜR BAKANLIĞININ DENETİMİ 
            Madde 44- Meslek Birliği idari ve mali yönden Kültür Bakanlığının denetimine tabidir. 

            KÜLTÜR BAKANLIĞININ GÖZLEMCİSİ 
            Madde 45- Meslek Birliği'nin genel kurul toplantılarında Kültür Bakanlığı gözlemci bulundurabilir. 

            İLGİLİ MEVZUAT 
            Madde 46- Bu ..... te hüküm bulunmayan hallerde "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve FederasyonlarııHakkında Tüzük" hükümleri uygulanır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 47- 28/7/1986 tarihli ve 86/10835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11/8/1986 tarihli ve 19192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü" yürürlükten kaldırılmıştır. 

            MESLEK BİRLİĞİ'NİN KURULMASI 
            Geçici Madde 1- "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre, yönetim, denetim, teknik-bilim ve haysiyet kurulları asıl üye sayısının en az iki katı kadar, üye olma niteliklerini taşıyan kişiler Birlik kurmak üzere Kültür Bakanlığına başvururlar. 

            Bu başvuruda, birliğin adı, merkezi, adresi, kurucuların ad ve soyadlarıyla doğum yerleri ve doğum tarihleri, meslek veya sanatları uyrukları, ikametgahları belirtilir. Başvuruya ayrıca kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri, birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ile kurucularca imzalanmış birlik tüzüğünün beş örneği eklenir. Faaliyet alanı Birliğin adında da gösterilir. 

            Başvuruda geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgahları ile yapılacak yazışma ve tebligat almaya yetkili kişilerin adı, soyadı ve adresleri de belirtilir. 

            Kültür Bakanlığınca, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde bunların tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmesi yazı ile istenir. Bu süre içinde noksanlıklar giderilmediği takdirde Birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır. 

            GEÇİCİ YÖNETİM KURULU 
            Geçici Madde 2- Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler. 

            Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir. 

            İLK GENEL KURUL TOPLANTISI 
            Geçici Madde 3- Birlik, Kültür Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde Birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır. 

            İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için yönetim, denetim, teknik-bilim ve haysiyet kurulları asıl üye sayısının en az iki katı kadar asıl üye bulunması gereklidir. 

            YÖNERGELER 
            Geçici Madde 4- Meslek Birliği, ..... de ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" te öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar. 

            İLK HESAP DÖNEMİ 
            Geçici Madde 5- Meslek Birliği'nin ilk hesap günü, bu Birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer. 

                                                                                               (Ek: 1) 
            Meslek Birliğinin Adı: 
            Meslek Birliğinin Merkez Adresi: 
            Kurucuları: 
            ----------- 
            Adı ve Soyadı: 
            Doğum Yeri ve Tarihi: 
            Meslek veya sanatı: 
            Uyruğu: 
            İkametgah adresi: 

            Eser sahibi / komşu hak sahibi olmam sıfatıyla ..... Meslek Birliği'ne üye olma niteliklerini haiz olduğumu beyan ederim. 

                                                                 İmza ve tarih 

            (Nüfus cüzdanı örneği eklenecektir.)