Bakanlar Kurulu Kararları  
Resmi Gazete: 02.12.2000 Cumartesi Sayı: 24248 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

KARAR SAYISI:2000/1555


            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 23/10/2000 tarihli ve 48095 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan

26/10/2000 Tarihli ve 2000/1555 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4369 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye istinaden aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı nispeti her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %5 olarak belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.