Bakanlar Kurulu Kararları  
Resmi Gazete: 21.01.2000 Cuma Sayı: 23940 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar
 
KARAR SAYISI:2000/7

            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 21/1/2000 tarihli ve 2734 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan

21/1/2000 Tarihli ve 2000/7 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4369 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye istinaden aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı nispeti her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %6 olarak belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.