Bakanlar Kurulu Kararları

 

Resmi Gazete: 06.06.2003 Cuma Sayı: 25130 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Kanuni Ödeme Süresinden Önce Ödenen Amme Alacağı İçin Uygulanan Erken Ödeme

KARAR SAYISI:2003/5699


           Kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan erken ödeme indirimi oranlarına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/5/2003 tarihli ve 21502 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

26/5/2003 Tarihli ve 2003/5699 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


Madde 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 29/8/1996 tarihli ve 4179 sayılı Kanunla eklenen ek l inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden münhasıran 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununa göre taksitlendirilen amme alacaklarından Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilenlere ilişkin taksit veya taksitlere uygulanmak üzere, aynı maddenin (1) numaralı bendinde yer alan erken ödeme indirim oranı, taksitlerin ödeme süresinin son gününden;

 

-  l aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,4

- 3 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,5

- 5 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,6

- 7 aya kaçlar yapılacak erken ödemelerde % 2,6

- 9 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,7

- 11 aya kadar ve üzerinde yapılacak olan erken ödemelerde aylık % 2,7

- 13 ayı aşan erken ödemelerde ise aşan süreler için aylık % O

olarak belirlenmiştir.

 

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.