Bakanlar Kurulu Kararları  
Resmi Gazete: 09.07.1998 Perşembe Sayı: 23397 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine  
                                      göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti 
  
KARAR SAYISI:98/11331
 
            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 3/7/1998 tarihli ve 024850 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu'nca 3/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ 
Başbakan 
3/7/1998 Tarihli ve 98/11331 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            Madde 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3946 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye istinaden aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı nispeti her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %12 olarak belirlenmiştir. 

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.