İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.02.2000 Salı Sayı: 23958 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:2000/56
    
            2000 Mali Yılında uygulanacak ekli "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması ile 29/12/1997 tarihli ve 97/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın 2000 Mali Yılında da uygulanması; Maliye Bakanlığı'nın 6/1/2000 tarihli ve 112 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun değişik 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar           Madde 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak sürekli görev yolculukları ile geçici görev yolculuk ve ikametlerinde ödenecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

           Madde 2- Kurumlar gerek gördükleri takdirde bu Karara ekli cetvel ile tespit edilenlerden daha aşağı miktarda gündelik verebilirler.

           Madde 3- Aylık ve diğer özlük hakları 14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre ödenenlere, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez.

           Madde 4- Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararname hükümleri uygulanmaz.

           Madde 5- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 6- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

              EK CETVEL
                                             01.01.2000 -            01.07.2000 -
                                             30.06.2000              31.12.2000
                                             Döneminde               Döneminde
                                             Ödenecek Gündelik       Ödenecek Gündelik
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ                  Miktarı (TL.)           Miktarı (TL.)   

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,     22,500,000.-             27,000,000.-
   Başbakan
2- Anayasa Mahkemesi Başkanı,
   Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu
   Üyeleri, T.B.M.M. Üyeleri, Kuvvet
   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı,
   Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay,
   Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi
   Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
   Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve
   T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık
   Müsteşarı                                   20,250,000.-             24,300,000.-
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık
   Müsteşarları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar,
   Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri
   Başkanı, Başbakan Başmüşaviri (Büyükelçi),
   merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki
   Büyükelçiler                                 15,750,000.-             18,900,000.-
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve
   hizmetlilerden;
   a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar,           12,375,000.-             15,000,000.-
   b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar          11,250,000.-             13,500,000.-
   c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar         10,125,000.-             12,000,000.-