Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.07.2000 Salı Sayı: 24099 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/871


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 28/6/2000 tarihli ve 6725 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkıda Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 17 17 nci maddesine 23/3/2000 tarihli ve 2000/306 sayılı Kararname ile eklenen (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d- Bu Karar'ın 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 29/6/2000 tarihinde yürürlüğe girmek üzere belirlenen Fuel-Oil Tavan Fiyatı'nın uygulamaya konulması sonucu, bu Karar'ın ilgili maddelerine göre bir sonraki Fuel-Oil Tavan Fiyat tesbit tarihine kadar geçecek süre için uygulanacak Rafineri Satış Fiyatı ile 29/6/2000 tarihinde belirlenen Tavan Fiyat arasında oluşan, rafineriler ve bu süre içinde ithal edecekleri Fuel-Oil'den satış yaptıkları tesbit edilen akaryakıt dağıtım şirketlerine ödenecek farklar."

            Madde 2- Bu Karar 29/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.