Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.08.2001 Pazar Sayı: 24505 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun İşleyişi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2001/2872


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 19/7/2001 tarihli ve 8497 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d- Fiyat Değişim Koridoru: Akaryakıt olarak belirlenen petrol ürünlerinin perakende satış fiyatlarında istikrarı sağlamak üzere; fiyat değişim gününde hesaplanan ürünün son beş günlük CIF fiyatları basit aritmetik ortalamasının, CIF fiyatın afişe edilmemesi durumunda FOB fiyatlarına navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CIF fiyatları basit aritmetik ortalamasının T.C. Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki ABD Doları döviz satış kurlarının son beş günlük basit aritmetik ortalaması ile TL.'ye çevrilmiş değerinin içinde kaldığı müspet menfi %3 aralığı (ürünün CIF veya FOB fiyatının açıklanmadığı günlerdeki kurlar, kur açıklanmadığı günlerdeki CIF veya FOB fiyatlar beş günlük ortalamalara dahil edilmez),"

            "e- Tavan Fiyat: Akaryakıt olarak belirlenen petrol ürününün fiyat değişikliği gününde hesaplanan ürünün son beş günlük CIF fiyatları basit aritmetik ortalamasının, CIF fiyatın afişe edilmemesi durumunda FOB fiyatlarına navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CIF fiyatları basit aritmetik ortalamasının T.C. Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki ABD Doları döviz satış kurlarının son beş günlük basit aritmetik ortalaması ile TL.'ye çevrilmiş değerinin %3 fazlasını (ürünün CIF veya FOB fiyatının açıklanmadığı günlerdeki kurlar, kur açıklanmadığı günlerdeki CIF veya FOB fiyatlar beş günlük ortalamalara dahil edilmez),"

            Madde 2- Aynı Karar'ın değişik 11 inci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Dağıtım Payları (fire, masraf, kar); benzin ve motorinde Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları başlangıç alınmak üzere, her üç aylık devre için bir önceki üç aylık ağırlıklı pompa fiyatı ortalaması esas alınarak tespit edilecek, diğer ürünler için yukarıda belirtilen değerler kullanılacaktır. Bu değerler Tavan Fiyat dikkate alınarak akaryakıtın azami pompa ve LPG (tüplü) fiyatının belirlenmesine esas olan değerler olup, rekabet şartları içerisinde dağıtım şirketi ve bayi arasında paylaşımı yapılarak, fiyat değişiklik tarihindeki T.C. Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki ABD Doları döviz satış kurlarının son beş günlük basit aritmetik ortalamasıyla çarpılıp TL. karşılığı olarak fiyata dahil edilir ve ikinci fiyat değişikliğine kadar aynı kalır. Bu paylar gerektiği hallerde yeniden belirlenir. Ayrıca rafineriler, dağıtım şirketleri bayilerine dağıtım şirketi adına rafinerilerden veya depolardan direkt ürün teslimatında kendi masrafları için bir pay talep edebilirler. LPG'nin otomobillerde otogaz olarak kullanılmasında dağıtım payı LPG (tüplü) için belirlenen miktarın %60'ını geçemez (ürünün CIF veya FOB fiyatının açıklanmadığı günlerdeki kurlar beş günlük ortalamaya dahil edilmez)."

            Madde 3- Bu Karar 18/7/2001 tarihinden itibaren ürünlerin fiyat değişimi hesaplama günlerinde; Süper Benzin, Kurşunsuz Benzin, Normal Benzin ve Gazyağı'nın bu Karar hükümleri dahilinde hesaplanan tavan fiyat ve dağıtım payları ise 20/7/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.