Banka ve sigorta Muameleri vergisi  
Resmi Gazete: 01.09.1998 Salı Sayı: 23397 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespitine İlişkin Karar 
  
KARAR SAYISI:98/11591
 
             Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Karar'da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı'nın 28/8/1998 tarihli ve 31129 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun değişik 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ 
Başbakan 
28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti; 

             a) Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1, 

             b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1, 

             c) Devlet tahvili ve Hazine bonolarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında bankaların lehlerine aldıkları paralar üzerinden %1, 

             d) Devlet tahvili ve Hazine bonolarının vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle bankaların lehlerine aldıkları paralar üzerinden %1, 

             e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, 

             f) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5, 

             olarak uygulanır. 

             Madde 2- Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetini belirleyen 91/2072 ve 97/10021 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

             Madde 3- Bu Karar 1/9/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.