Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.10.1998 Perşembe Sayı: 23494 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun Değişik 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka 
                                      ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkındaki Kararnamenin Eki Kararda 
                                      Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:98/11795
  
            6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun değişik 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/9/1998 tarihli ve 34929 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanununun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Mesut YILMAZ
Başbakan
  
7/10/1998 Tarihli ve 98/11795 Sayılı Kararnamenin Eki 
K A R A R 

            Madde 1- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun değişik 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine dair 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "c) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1," 

            "d) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1," 

            Madde 2- Bu Karar 1/10/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.